Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Cao Vũ Minh (2018-6)

  • Tố cáo là một trong những quyền hiến định của công dân. Năm 2011, Quốc hội đã ban hành Luật Tố cáo nhằm bảo đảm quyền tố cáo của công dân. Tuy nhiên, qua 7 năm triển khai thi hành, Luật Tố cáo năm 2011 đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Hiện nay, Quốc hội đang xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Tố cáo năm 2011. Trên cơ sở nghiên cứu Dự thảo Luật Tố cáo sửa đổi, bài viết phân t...

  • Tạp chí


  • Cao Vũ Minh (2018-09-28)

  • Để bảo đảm hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí thì xử phạt hành chính được xem là một giải pháp hữu hiệu. Hiện nay, việc xử phạt hành chính đối với các vi phạm trong hoạt động báo chí được thực hiện theo Nghị định số 159/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/11/2013. Trong bối cảnh Luật Báo chí năm 2016 đã có hiệu lực pháp luật&#...

  • Tạp chí


  • Cao Vũ Minh (2018-6)

  • Tự do cư trú là một quyền cơ bản của người nước ngoài. Cụ thể hóa quyền này, Quốc hội đã ban hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 nhằm đưa hoạt động quản lý nhà nước về cư trú đối với người nước ngoài đi vào nền nếp. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đạt được thì các quy định pháp luật hiện hành về quản lý cư&...

  • Tạp chí


  • Cao Vũ Minh (2018-3)

  • Thanh tra nhà nước là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bài viết phân tích một số bất cập, hạn chế trong các quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra, đồng thời đề xuất phương hướng hoàn thiện.

  • 2014


  • Cao Vũ Minh (2014)

  • Vi phạm hành chính tuy không nguy hiểm bằng tội phạm nhưng lại diễn ra rất phức tạp, gây thiệt hại cho Nhà nước, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Nhằm đảm bảo hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính thì xử phạt hành chính được xem là một giải pháp hữu hiệu. Tuy nhiên, việc xử phạt vi phạm hành chính sẽ không thể thực hiện được, các chế tài xử phạt&...