Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Cao Vũ Minh (2014)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Thiếu vắng các chế tài áp dụng trong trường hợp viên chức không thực hiện nghĩa vụ bồi thường, hoàn trả. (2) Chưa xác định được chủ thể phải bồi thường, hoàn trả trong trường hợp thiệt hại gây ra do nguyên nhân bất khả kháng, do lỗi vô ý của viên chức. (3) Còn bất cập trong quy định về hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường.

 • 2012


 • Cao Vũ Minh (2012)

 • Những điểm hạn chế trong Luật khiếu nại năm 2011 về quy định "người khiếu nại", người giải quyết khiếu nại, một số quy định trong Luật khiếu nại chưa có sự thống nhất với các văn bản pháp luật khác; quy định thiếu nhất quán ; thẩm quyền gải quyết khiếu nại lần hai của Bộ trưởng, thứ trưởng cơ quan ngang bộ ...

 • -


 • Cao Vũ Minh (2014)

 • Tự do cư trú là một quyền hiến định của công dân. Cụ thể hóa quyền hiến định này, Quốc hội đã ban hành Luật Cư trú nhằm đưa hoạt động quản lý nhà nước về cư trú đi vào nề nếp, đáp ứng tốt hơn quyền tự do cư trú của công dân. Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực đạt được thì các quy định pháp luật hiện hành về cư trú vẫn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế. Bài viết phân...

 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (2016)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Các hình thức văn bản là quyết định quản lý nhà nước của Chính phủ; (2) Phân loại các nghị quyết do Chính phủ ban hành. (3) Những vấn đề pháp lý phát sinh từ nghị quyết do Chính phủ ban hành; (4) Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện việc ban hành nghị quyết của Chính phủ.

 • 2014


 • Cao Vũ Minh (2014)

 • Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được thể hiện thông qua ba phương diện là hiệu lực về thời gian, hiệu lực về không gian và hiệu lực về đối tượng thi hành. Trong đó, hiệu lực theo thời gian của một văn bản quy phạm pháp luật là văn bản phát sinh hiệu lực từ thời điểm nào, khi nào hoặc với điều kiện nào thì chấm dứt hiệu lực. Bài viết phận tích về những bất cập xoay qua...

 • 2011


 • Cao Vũ Minh (2011)

 • Cơ sở pháp lý của những quy định thí điểm -- Các quy định về điều khoản chuyển tiếp -- Quy định rõ ràng về hiệu lực pháp lý của các văn bản quy phạm pháp luật -- Bên cạnh tính hợp pháp cần bổ sung tính hợp lý thành các điều khoản chính thức trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật -- Cần loại bỏ chỉ thị của Ủy ban nhân dân các cấp ra khỏi hệ thống các văn bản ...