Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2014)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Báo cáo minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2013)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2012)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2011)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2010)

 • Báo cáo hoạt động của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Báo cáo minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2011)

 • Chiến lược IPU cho giai đoạn 2012-2017 là biểu đồ khóa học phát triển IPU trong năm năm tới và phục vụ cho nguồn lực hỗ trợ hoàn thành các mục tiêu của IPU trong giai đoạn 5 năm tới. Cuối cùng, chiến lược sẽ giúp các Thành viên xây dựng một IPU mang tính phổ quát, năng động và hiệu quả và có thể nâng cao văn hóa, giá trị và thể chế dân chủ thông qua hợp tác giữa các nghị viện...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2014)

 • Báo cáo chỉ rõ ra rằng năm 2014 là năm kỷ niệm 125 năm thành lập Liên minh Nghị viện vào năm 1889. Ấn phẩm này lấy lại các chủ đề chính của IPU trong những năm qua, bao gồm hòa bình, dân chủ, bình đẳng giới và nhân quyền. Nó nhấn mạnh những cách thức mà tổ chức đã tạo ra ảnh hưởng và tiếp tục ảnh hưởng đến các mối quan hệ quốc tế.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2016)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2015)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Báo cáo minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2014)

 • Báo cáo bày cho thấy một thực trạng rõ ràng rằng với việc ứng phó với AIDS toàn cầu ngày càng bị cản trở bởi việc hình sự hóa các khách thể chính liên quan căn bệnh thế kỷ này, nghiên cứu này nhằm khuyến khích và hỗ trợ sự giám sát của nghị viện đối với các chính sách làm luật nhằm ngăn cản các can thiệp hiệu quả đối với HIV. Ngoài ra, báo các cũng nhấn mạnh các quy trình khá...