Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Thư viện Quốc hội (2015-5)

 • Thư viện Quốc hội đã tiến hành tổng hợp kinh nghiệm của một số nước về cơ chế xử lý và thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Báo cáo tổng hợp việc so sánh khung pháp lý về các cơ chế xử lý và thực thi pháp luật phòng, chống tham nhũng ở một số quốc gia trên thế giới. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm có thể áp dụng trong quá trình sửa đổi, bổ sung chính sác...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (2014-10)

 • Pháp là quốc gia theo chế độ cộng hòa lưỡng tính (semi-presidential system). Quốc hội Pháp là quốc hội lưỡng viện,[4] trong đó hạ viện (gồm 577 đại biểu) và thượng viện (hiện có 343 đại biểu). Hạ viện (National Assembly) có nhiệm kỳ 5 năm, tuy nhiên, Tổng thống có thể giải tán Hạ viện trước hạn.[5] Hiến pháp của Pháp quy định rõ vai trò của Chính phủ là “xây dựng và thực hiện chính sách quốc&#x...

 • -


 • Thư viện Quốc hội (2014)

 • Văn bản quy định một số điểm mới trong Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi: Thu thập, bổ sung chứng cứ; thẩm quyền thành lập tòa án; quy định phát triển án lệ của Tòa án nhân dân tối cao; điều kiện bổ nhiệm thẩm phán ; hiệu lực quyết định giám đốc thẩm;

 • -


 • Thư viện Quốc hội (2014)

 • Văn bản trình bày những điểm mới của Luật căn cước công dân: Tuổi cấp thẻ căn cước công dân; quy định cơ sở dữ về dân cư, căn cước công dân và một số nội dung của thẻ căn cước công dân

 • -


 • Thư viện Quốc hội (2014)

 • Trình bày những điểm mới của Luật đầu tư (sửa đổi): Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư; hình thức đầu tư; thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư