Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Thư viện Quốc hội (2014)

 • Văn bản trình bày những điểm mới về Luật công an nhân dân (sửa đổi): Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân; hệ thống tổ chức của công an nhân dân, hạn tuổi phục vụ của sĩ quan công an nhân dân và một số chế độ chính sách đối

 • -


 • Thư viện Quốc hội (2014)

 • Văn bản trình bày một số điểm mới của Luật Nhà ở (sửa đổi): Mua bán, sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam; thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở với từng loại giao dich; quy định quản lý nhà ở công vụ; quy định cụ thể về phát triển nhà ở để phục

 • -


 • Thư viện Quốc hội (2014-10)

 • Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế đánh vào một số hàng hóa và dịch vụ nhằm điều tiết hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng của mỗi quốc gia. Việc quy định hàng hóa hay dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt còn tùy thuộc vào chính sách điều tiết của từng nước, trong từng thời điểm cụ thể. Tuy vậy, về cơ bản, các hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt có một số đặc&...

 • Báo cáo điều tra xã hội học


 • Thư viện Quốc hội (2014-10)

 • Thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động nghiên cứu điều tra xã hội học năm 2014, Thư viện Quốc hội đã tiến hành cuộc điều tra xã hội học về “Một số nội dung liên quan đến Dự án Luật Căn cước công dân”. Căn cước của công dân có vai trò quan trọng trong công tác quản lý nhà nước cũng như trong việc đi lại và giao dịch của công dân. Do đó, việc xây dựng Luật căn cư...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (2014-09)

 • Đánh giá tác động pháp luật (RIA) là một trong những yêu cầu tất yếu trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để hỗ trợ cho việc đạt được mục tiêu xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, ổn định và khả thi, quy trình đánh giá tác động pháp luật cần phải được cụ thể hóa, có tính thực hành cao và việc sử dụng phương pháp RIA phải ...

 • Báo cáo


 • Thư viện Quốc hội (2014-05)

 • Nội dung của Báo cáo nghiên cứu, tập trung giải quyết các vấn đề chính như sau: Thứ nhất, cung cấp thông tin tổng quát chung về hôn ước như: Khái niệm hôn ước và các chế độ tài sản vợ chồng, đặc điểm của hôn ước. Thứ hai, nghiên cứu tổng quan về áp dụng hôn ước ở các nước trên thế giới, đồng thời lựa chọn nghiên cứu chế định hôn ước trong pháp luật một số quốc gia cụ&...