Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Thư viện Quốc hội (2014-09)

 • Chuyên đề: “Mô hình cơ quan thành lập và hoạt động theo luật: Kinh nghiệm của Vương quốc Anh và Úc” tập trung nghiên cứu mô hình cơ quan thành lập và hoạt động theo luật ở hai quốc gia Anh và Úc là những quốc gia mà loại hình cơ quan này rất phát triển. Nội dung chuyên đề trình bày về khái niệm, đặc điểm hoạt động, chức năng, cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm ban điều hành, ưu điểm, ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (2015-11-22)

 • Tài liệu cung cấp thông tin về tinh hình biển đảo Việt Nam hiện nay cũng như công tác điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển, hải đảo; chương trình hợp tác quốc tế và khoa học công nghê về biển, hải đảo. Thực trạng xây dựng, tình hinh dân cư và các lực lượng đang sinh sống tại khu vực đảo Trường Sa hiện nay.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (2000-7-01)

 • Toàn văn bộ luật Hàng hải Trung Quốc gồm 12 chương, 127 điều quy định về những chế định liên quan đến lĩnh vực hàng hải của Trung Quốc ban hành 1-7-2000

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (2016-03-23)

 • Tài liệu đưa ra một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin, như: vấn đề chủ thể thực hiện tiếp cận thông tin; cơ chế bảo đảm cho công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin; việc thiết lập cơ quan trọng tài phán quyết về các hành vi xâm phạm quyền tiếp cận thông tin của công dân cũng như trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc cung cấp thông...

 • Báo cáo


 • Thư viện Quốc hội (2014-04)

 • Thư viện Quốc hội đã tổ chức biên soạn báo cáo nghiên cứu về “Kinh nghiệm tổ chức chính quyền địa phương ở Nhật Bản”. Nội dung của báo cáo tập trung vào các vấn đề cơ bản sau: (i) Những đặc trưng trong hệ thống chính quyền địa phương Nhật Bản; (ii) Mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với chính quyền Trung ương và người dân; (iii) Một số kết quả đạt được từ quá trình đổi...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (2014-10)

 • Nghị viện Nhật Bản gồm hai viện - Hạ nghị viện (House of Representatives) và Thượng nghị viện (House of Councillors). Thành viên của cả hai viện đều được bầu cử qua một cuộc tổng tuyển cử phổ thông trong đó nhiệm kỳ của Hạ nghị viện là bốn năm, nhiệm kỳ của Thượng nghị viện là sáu năm. Trong quy trình lập pháp, vai trò của hai viện là gần tương tự như nhau. Các dự án luật có thể được&#...

 • Bản thông tin


 • Thư viện Quốc hội (2015-11-22)

 • Bản cung cấp thông tin về tình hình biển đảo ở Việt Nam bao gồm: Tổng quan tình hình biển đảo Việt Nam và thực trạng xây dựng, tình hình dân cư và các lực lượng đang sinh sống tại khu vực đảo Trường Sa.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Thư viện Quốc hội (2014-04)

 • Nhằm giúp các đại biểu Quốc hội có thêm thông tin để nghiên cứu, thảo luận và đề xuất các giải pháp về kế hoạch quản lý và sử dụng thẻ căn cước công dân ở nước ta hiện nay, Thư viện Quốc hội đã tổ chức xây dựng báo cáo nghiên cứu “Kinh nghiệm quản lý công dân bằng thẻ căn cước ở một số nước trên thế giới”. Nội dung của báo cáo đề cập đến 03 vấn đề cơ bản: &#...