Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Đặng Thanh Nga (1998)

 • Hành vi phạm tội là hành vi có lý trí, có ý chí. Thành phần cấu trúc của hành vi bao gồm: Nhu cầu vụ lợi, tâm thế chống đối xã hội; động cơ, mục đích và ý đồ phạm tội; hình thành quyết định hành vi; Hậu quả tâm lý của hành vi phạm tội. Bài viết phân tích làm rõ những vấn đề này.

 • 1997


 • Thanh Tú (1997)

 • Khi giải quyết về tranh chấp quyền sử dụng đất, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cần có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy Ban nhân dân và cơ quan địa chính để giải quyết theo đúng các quy định của Luật đất đai, của Bộ Luật dân sự và các quy định khác của pháp luật

 • Tạp chí


 • Nguyễn Ngọc Đào (1998)

 • Vấn đề chủ quyền nhà nước luôn là vấn đề được chú ý quan tâm nghiên cứu, nhất là khi khoa học pháp lý ngày càng đi sâu vào việc phân tích để tìm ra bản chất thực của vấn đề về nhà nước và pháp luật. Bài viết phân tích các nghiên cứu của các nhà lý luận qua đó tìm ra bản chất thực của vấn đề này.

 • 1997


 • Phạm Công Trứ (1997)

 • Phương pháp điều chỉnh của Luật lao động trong chế độ cũ: Thứ nhất là sự hiện diện phổ biến của phương pháp mệnh lệnh, phương pháp đặc thù của ngành Luật hành chính; Thứ hai là sự tham gia của tổ chức công đoàn vào sự điều chỉnh những quan hệ lao động trong phạm vi đối tượng của luật lao động hầu như chỉ mang tính hình thức -- Phương pháp điều chỉnh của Luật lao động trong cơ chế ...

 • 1997


 • Nguyễn Ngọc Chí (1997)

 • Định tội danh là một khâu quan trọng trong quá trình áp dụng quy phạm pháp luật hình sự, là tiền đề quyết định hình phạt đối với người phạm tội – Thực tiễn áp dụng pháp luật trong những năm vừa qua cho thấy việc định tội danh nói chung và việc định tội danh cho các tội xâm phạm sở hữu nói riêng là rất phức tạp, gây nhiều tranh luận ở các cơ quan tiến hành tố tụng và các cấp&#...

 • 1997


 • Trần Thị Minh Nguyệt (1997)

 • Những vấn đề chung: Ở Cộng hòa Liên Bang Đức, luật lao động được quy định là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật dân sự của quốc gia này; Cơ cấu tổ chức của tòa án lao động, hệ thống tòa án lao động ở Cộng hòa Liên Bang Đức được tổ chức theo ba cấp (Tòa án lao động cơ sở, Tòa án lao động bang, Tòa án lao động liên bang tại Kassel); Thẩm quyền xét xử của Tòa&#...

 • 1993


 • Võ Khánh Vinh (1993)

 • Electronic Resources; Đòi hỏi quan trọng của nguyên tắc công bằng đối với việc quy định tội phạm thể hiện trước hết ở chỗ: Nhà làm luật ở dạng khái quát nhất phải xác định rõ giới hạn giữa hành vi bị coi là tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác -- Trong lĩnh vực pháp luật hình sự, nguyên tắc công bằng đòi hỏi phải thực hiện nhất quán quan điểm phân hóa trách nhiệm hình sự đối với&...