Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1997


 • Đào Trí Úc; Hoàng Đức Thắng. (1997)

 • Bản chất của Hương Ước: Hương ước là sự thể hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động; Hương ước là sự tự nguyện, tự quản của nhân dân ở cơ sở -- Quản lý nhà nước đối với việc thực hiện và xây dựng hương ước: Phạm vi nội dung của hương ước; Thủ tục, trình tự soạn thảo và ban hành hương ước; Cơ chế quản lý hương ước

 • 1999


 • Trần Trung Nhân (1999)

 • Tổng quan về thuế giá trị gia tăng (GTGT). Trình bày và phân tích những vấn đề còn bất cập, chưa thực sự công bằng, hợp lý xét trong những quy định cụ thể của chính sách thuế GTGT. Kiến nghị một số biện pháp để điều chỉnh thích hợp để nguyên tắc công bằng, bình đẳng trong chính sách thuế GTGT được thể hiện đầy đủ hơn.

 • 1999


 • Trần Văn Độ (1999)

 • Nghiên cứu một số vấn đề về phân loại tội phạm trong khoa học Luật Hình sự. Trình bày các tiêu chí phân loại tội phạm. Kiến nghị một số ý kiến về cách thể hiện (kỹ thuật lập pháp), nội dung và vai trò của việc phân loại tội phạm trong khoa học Luật Hình sự

 • Tạp chí


 • Bùi Kiên Điện (1996)

 • Bản chất của quá trình điều tra hình sự là quá trình nhận thức đi từ "cái phán đoán" đến "cái hiện thực" mà nội dung và cấu trúc của nó có nhiều đặc điểm. Khi tiến hành điều tra, điều tra viên cần nhận thức đầy đủ những đặc điểm đó để bảo đảm tính khoa học trong hoạt động của mình.

 • 1998


 • Nguyễn Cửu Việt (1998)

 • Khái quát thực trạng định khái niệm “văn bản quy phạm pháp luật’’ trong sách báo pháp lý và trong pháp luật nước ta. Đi sâu phân tích 4 nội dung chủ yếu của định nghĩa văn bản quy phạm pháp luật thông qua khái niệm “văn bản”. Đưa ra ý kiến chủ quan của tác giả là sử dụng định nghĩa “Văn bản quy phạm pháp luật là một hình thức thể hiện của quyết định quy phạm pháp luật’’ trong...

 • 1998


 • Phạm Văn Tỉnh (1998)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tội phạm ẩn. Nghiên cứu, xác định tỷ lệ ẩn của tội phạm thông qua một số phương pháp thông dụng: phương pháp điều tra xã hội học bằng phiếu thăm dò bị can, phương pháp điều tra xã hội học bằng phiếu thăm dò người bị hại, phương pháp phân tích – tổng hợp, phương pháp thực nghiệm