Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1998


 • Võ Khánh Vinh (1998)

 • Tính qui định xã hội của pháp luật - Xã hội học hoạt động xây dựng pháp luật – Tácđộng xã hội của pháp luật - Xã hội học của việc thực hiện pháp luật -Xã hội hóa pháp luật của cá nhân – Hành vi pháp luật - Xã hội học về tổ chức pháp lý – Xung đột học pháp luật – Một số vấn đề khác

 • 1998


 • Nguyễn Văn Hoạt (1998)

 • Đi sâu tìm hiểu và phân tích về thế chấp tài sản trong việc bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng. Nghiên cứu một số bất cập và tìm ra những nguyên nhân của việc tuy có thế chấp tài sản nhưng hợp đồng tín dụng ngân hàng vẫn không được bảo đảm thực hiện: Về tài sản thế chấp, Về đăng kýtài sản thế chấp, Về xử lý tài sản thế chấp. Kiến nghị những giải pháp về thế chấp&#x...

 • 1998


 • Nguyễn Văn Hợp (1998)

 • Phạm vi điều chỉnh của Luật Khiếu nại, tố cáo --Về thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan thanh tra nhà nước -- Về trình tự giải quyết khiếu nại: không nên quy định trình tự giải quyết khiếu nại theo hai cấp, cũng như giới hạn cấp giải quyết cuối cùng -- Về lệ phí khiếu nại -- Về vai trò giám sát của Quốc hội, HĐND, MTTQ.

 • 1998


 • Nguyễn Trung Tín (1998)

 • Khái quát chung về các điều ước quốc tế và các văn bản quốc tế khác --Công ước quốc tế về trừng trị việc buôn bán người và bóc lột nghề mại dâm của người khác năm 1949 (có hiệu lực ngày 25 tháng 7 năm 1951) -- Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ năm 1979 -- Công ước về quyền trẻ em năm 1989.

 • 1998


 • Đào Trí Úc (1998)

 • Về quan điểm và yêu cầu xây dựng luật khiếu nại, tố cáo -- Về đối tượng và phạm vi điều chỉnh của luật --Về thẩm quyền của thanh tra Nhà nước trong giải quyết khiếu nại -- Trách nhiệm của cơ quan tổ chức bị khiếu nại -- Cần xác định điểm nối giữa thủ tục khiếu nại và thủ tục khởi kiện vụ án hành chính.

 • 1998


 • Chu Kim Long (1998)

 • Bộ luật hình sự từ khi ban hành đến nay đã qua 4 lần sửa đổi, các chế định, các quy phạm pháp luật trong đó ngày càng đựoc hoàn thiện và chặt chẽ hơn đáp ứng yêu cầu đấu tranh và phòng chống tội phạm một cách hữu hiệu. Qua những lần sửa đổi BLHS người ta thường lưu ý đến các phần tội phạm nhằm xác định hành vi phạm tội và khung hình phạt chính xác hơn để đáp ứng yêu cầu&...

 • 1999


 • Nguyễn Sơn (1999)

 • Khái quát về Hình phạt tiền trong Bộ luật Hình sự: phạt tiền được áp dụng chủ yếu là hình phạt bổ sung kèm với Hình phạt tù có thời hạn hoặc Hình phạt khác, qua đó, thống kê 6 tội mà Hình phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính. Nghiên cứu những bất cập, hạn chế khi áp dụng Hình phạt tiền trong Bộ luật hình sự. Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hình phạt...

 • 1999


 • Nguyễn Quang Lộc (1999)

 • Về tội phạm – Về các tội xâm phạm sở hữu – Về phân loại tội phạm – Về hình phạt – Về chia khung hình phạt – Về định lượng làm căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự và để quy định mức hình phạt trong các khung hình phạt – Về chính sách đối với người chưa thành niên