Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Authors: Chu Hồng Thanh (2012)

  • Hiến pháp năm 1992 không chỉ ghi nhận cụm từ “quyền con người” mà còn ghi nhận các lĩnh vực bảo đảm quyền con người gồm các quyền về chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội và văn hoá. Điều này hoàn toàn phù hợp với Bộ luật nhân quyền quốc tế (International Bill on Human Rights) và 2 công ước quốc tế về quyền con người năm 1966 mà Việt Nam là thành viên.

  • Bài trích


  • Authors: Hoàng Thị Kim Quế (2015)

  • Bài viết đã phân tích nội dung biểu hiện của trách nhiệm nhà nước về bảo đảm thực hiện pháp luật của công dân. Trách nhiệm nhà nước đảm bảo thực hiện pháp luật của công dân được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà nước: xây dựng chính sách, pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật. Nhà nước có trách nhiệm chính yếu trong tố chức thực hiện pháp luật, xác lập và đảm bảo thực hiện cơ chế giám sát, kiểm soát việc tố chức thực hiện pháp luật của công dân.

  • Bài trích


  • Authors: Đào Mộng Điệp (2015)

  • Quyền con người trong pháp luật lao động về cơ bản đã bước đầu đáp ứng được những yêu cầu đặt ra trong các văn kiện pháp lý quốc tế về nhân quyền. Điều này góp phần quan trọng trong việc ghi nhận, tôn trọng và bảo đảm quyền con người trong lao động. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, pháp luật lao động điều chỉnh về quyền con người vẫn còn những lỗ hổng pháp lý, những hạn chế và khiếm khuyến cần phải được hoàn thiện trong thời gian tới.