Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Đỗ Đức Minh (2015)

 • Tư tưởng về quyền con người ở Việt Nam có cội rễ sâu xa từ truyền thống lịch sử, văn hoá hàng nghìn năm của một dân tộc luôn nêu cao tinh thần hoà hiếu, yêu chuộng hoà bình và các giá trị nhân văn đồng thời phản ánh nguyện vọng thiết tha của nhân dân Việt Nam - từng là nạn nhân của các cuộc chiến tranh xâm lược và bị tước đoạt những quyền và tự do cơ bản nhất. Bài viết làm rõ các yếu tố khách quan, các yếu tố truyền thống hình thành tư tưởng về quyền con người ở Việt Nam.

 • Tạp chí


 • Authors: Chu Mạnh Hùng (2007)

 • Tìm hiểu pháp luật Việt Nam về quyền con người. Được xây dựng trên cơ sở kế thừa tư duy truyền thống, với nền tảng là tư tưởng Hồ Chí Minh, quyền con người trong pháp luật Việt Nam luôn được phát triển và không ngừng hoàn thiện theo định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

 • 2014


 • Authors: Nguyễn Tiến Đức (2014)

 • Electronic Resources; Bài viết phân tích chế định bảo lưu liên quan tới những điều ước quốc tế về quyền con người nhằm cho thấy sự phát triển gần đây của chế định này trong pháp luật quốc tế. Vận dụng những nguyên tắc cơ bản trong Luật quốc tế, tác giả bình luận những học thuyết hiện hành xoay quanh vấn đề chủ thể có thẩm quyền quyết định tính phù hợp của một tuyên bố bảo lưu và hệ quả pháp lý của bảo lưu vô hiệu

 • Bản thông tin


 • Authors: Nguyễn Thanh Tú; Phan Huy Hồng

 • Bài viết phân tích mối quan hệ giữa quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), cụ thể là quyền sáng chế liên quan đến dược phẩm và quyền tiếp cận dược phẩm với quyền con người; cân bằng quyền SHTT và quyền tiếp cận dược phẩm về mặt lý thuyết và thực tiễn qua việc phân tích Hiệp định TRIPS; thực tiễn ở Việt Nam trong việc cân bằng hai quyền này nhằm đảm bảo tốt nhất quyền con người

 • Bản thông tin


 • Authors: PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa

 • Quá trình xây dựng các chuẩn mực nhân quyền quốc tế gắn liền với sự hình thành và phát triển của hệ thống Liên hợp quốc về quyền con người đặc biệt là sự ra đời của Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948. Kể từ đó đến nay, Liên hợp quốc và các cơ quan chuyên trách của tổ chức này đã thông qua hàng trăm văn kiện quốc tế về quyền con người cùng các bộ máy giám sát việc tôn trọng, bảo vệ và thực thi quyền con người ở cấp độ quốc tế.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Văn Động (2011)

 • Từ phương diện giáo dục, có thể quan niệm quyền con người là đối tượng tác động của chính sách nhà nước về giáo dục (chính sách giáo dục quyền con người), đối tượng điều chỉnh của pháp luật về giáo dục (pháp luật về giáo dục quyền con người) và là quyền cơ bản của con người trong lĩnh vực giáo dục (quyền của con người được hưởng nền giáo dục tiến bộ), là nội dung quan trọng của công tác giáo dục của xã hội đối với con người (công tác giáo dục quyền con người của xã hội). Phân tích để làm rõ tính phổ biến và đặc thù của quyền con người từ phương diện giáo dục.

 • Tạp chí


 • Authors: Vũ Thị Hải Yến (2015)

 • Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) - sau đây gọi tắt là Dự thảo đang được công bố rộng rãi để lấy ý kiến nhân dân, trong đó phần quyền nhân thân là một trong 10 vấn đề trọng tâm được xin ý kiến đóng góp. Vấn đề cần cân nhắc hiện nay trong việc pháp điển hoá Bộ luật dân sự (BLDS) là BLDS có nên cụ thể hoá các quyền nhân thân đã được Hiến pháp ghi nhận hay không? Các quy định về quyền nhân thân trong Dự thảo đã hợp lí và đáp ứng được nhu cầu thực tiễn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân chưa? Bài viết đóng góp một số ý kiến xoay quanh hai vấn đề này với mong muốn hoàn thiện quy định của BLDS - văn bản luật đóng vai trò nền tảng pháp lí cơ bản cho hệ thống luật tư.