Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Trần Hữu Tráng (2004)

  • Phòng chống tội phạm luôn là nhiệm vụ trọng tâm của nước ta trong bất kì giai đoạn nào của tiến trình lịch sử. Trong giai đoạn hiện nay, phòng chống tội phạm cần đặc biệt chú trọng bởi dưới tác động của kinh tế thị trường, diễn biến của tình hình tội phạm nước ta thời gian gần đây là vô cùng phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Bài viết đưa ra các biện pháp phòng chống tội phạm tr...

  • Bài trích


  • Trần Thị Ngọc Hiếu (2020-01)

  • Chủ thể đặc biệt của tội phạm là một trong những nội dung quan trọng trong luật hình sự được các nhà khoa học luật hình sự quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, cho đến nạy, chưa có công trình nào nghiên cứu khoa học nào trực tiếp nghiên cứu nội dung này một cách toàn diện, có hệ thống được đề câp nghiên cứu "đi cùng với" những điều kiện khác của chủ thể của tội phạm như một phần&...