Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 1996


  • Lê Phượng (1996)

  • Tình hình tệ nạn nghiện ma túy ở các tỉnh miền núi phía Bắc -- Những hậu quả cơ bản của nạn nghiện ma túy: Ma túy và sức khỏe; Ma túy và đời sống gia đình; Ma túy và tội phạm; Ma túy và công cuộc phát triển đất nước, tiến bộ xã hội -- Một số nguyên nhân cơ bản: Vấn đề tổ chức, thực hiện và quản lý trong công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ở vùng núi phía Bắc; Nền...

  • Tạp chí


  • Lê Thị Sơn (2014)

  • Đối với mỗi quốc gia, sự phát triển tội phạm học so sánh không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia về phòng ngừa tội phạm mà còn vì lợi ích hội nhập khu vực và quốc tế trong phòng ngừa tội phạm, nhằm giữ gìn an ninh chung của thế giới. Nhận thức đúng về tội phạm học so sánh là điều kiện cần thiết giúp chúng ta có thể chủ động hội nhập khu vực và quốc tế trong phát triển tội phạ...

  • Tạp chí


  • Đỗ Thị Phượng (2004)

  • Bài viết đề cập đến một số vấn đề về thủ tục rút gọn trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, bao gồm: (1) Phạm vi và điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn. (2) Thẩm quyền và quyết định áp dụng thủ tục rút gọn. (3) Áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo thủ tục rút gọn. (4) Quy định về điều tra, truy tố, xét xử theo thủ tục rút gọn.