Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lê Cảm (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Vài nét về lịch sử xuất hiện và phát triển lý luận cấu thành tội phạm. (2) Khái niệm cấu thành tội phạm. (3) Các đặc điểm của cấu thành tội phạm. (4) Yếu tố của cấu thành tội phạm. (5) Dấu hiệu của cấu thành tội phạm. (6) Phân loại các cấu thành tội phạm. (7) Chức năng của cấu thành tội phạm. (8) Vai trò của cấu thành tội phạm. (9) Cấu&#...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Tuyết Mai (2013)

 • Bài viết đề cập đến khái niệm tội phạm quốc tế trong khoa học luật hình sự quốc tế và khái niệm tội phạm quốc tế trong các văn bản pháp lý quốc tế về đấu tranh phòng chống tội phạm quốc tế.

 • Tạp chí


 • Dương Tuyết Miên (2003)

 • Tội phạm kinh tế gây thiệt hại rất lớn không chỉ đến lợi ích của từng quốc gia, của tổ chức cũng như cá nhân mà còn có thể gây hại cho các quốc gia trong khu vực cũng như toàn cầu. Chính vì thế đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế là vô cùng cần thiết, đó không chỉ là nhiệm vụ của từng quốc gia riêng lẻ mà đỏi hỏi các quốc gia phải hợp tác với nhau trong việc đấu tranh...

 • Tạp chí


 • Đỗ Mạnh Hồng (2005)

 • Phân tích vai trò của Liên hợp quốc trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm trên quy mô toàn thế giới. Trong hoạt động chống tội phạm của Liên hợp quốc có sự tham gia tích cực của các cơ quan chính, cơ quan phụ trợ. Ngoài ra Liên hợp quốc còn phối hợp hoạt động của các tổ chức quốc tế khác trong lĩnh vực đấu tranh quốc tế phòng chống tội phạm.

 • Tạp chí


 • Lê Thị Sơn (2011)

 • Bài viết đưa ra những phân tích, định nghĩa về tội phạm học. Những viện dẫn và phân tích làm rõ những đặc điểm khoa học của tội phạm học. Tội phạm học không phải là khoa học đơn ngành mà là khoa học liên ngành và là khoa học thực nghiệm. Những tri thức khoa học hợp thành tội phạm học được đúc kết từ các kết quả nghiên cứu không thể không dựa vào các ngành khoa học thực nghiệm liên...