Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Đàm Quang Ngọc (2015)

 • Việt Nam là một quốc gia nằm trong khu vực Đông Á. Khu vực này được đánh giá có tỉ lệ phức tạp và đa dạng cao về loại hình hoạt động tội phạm liên quan đến các tổ chức tội phạm như: sản xuất ma túy, buôn bán người, mại dâm, đánh bạc, lừa đảo, buôn lậu và rửa tiền.

 • Bài trích


 • - (2015)

 • Bài viết phân tích về Những tội phạm sau đây nên loại bỏ hình phạt tử hình: Tội cướp tài sản (Điều 133), Tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia (Điều 231), Tội chống mệnh lệnh (Điều 316); Tội đầu hàng địch (Điều 322). hình phát tử hình đối với các; Những tội phạm chưa nên xóa bỏ hình phạt tử hình: Tội phá hoại hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược (Điều 34...

 • Bài trích


 • Ngô Hữu Phước (2015)

 • Bài viết phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn và thực trạng nội luật hóa điều ước quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội phạm tại Việt Nam. Qua đó, tác giả đề xuất các kiến nghị và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nội luật hóa các điều ước quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội phạm mà Việt Nam là thành viên trong giai đoạn hiện nay

 • Luận án


 • Hoàng Minh Đức (2016)

 • Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn triển khai thực hiện CSHS đối với NCTN phạm tội ở Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp cụ thể cho việc hoạch định và triển khai thực hiện CSHS đối với NCTN phạm tội trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.