Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2011


 • Đoàn Thị Tố Uyên (2011)

 • Thực trạng Pháp luật về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật -- Quốc hội, Chính phủ cấn thực hiện một số các biện pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan và trực tiếp quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới

 • Luận án


 • Đặng Thị Phương (-)

 • Luận án tập trung mô tả, đánh giá thực trạng đăng ký quyền sử dụng đất ở Việt Nam. Phát hiện những hạn chế, bất cập của đăng ký quyền sử dụng đất, pháp luật đăng ký quyền sử dụng đất, tổ chức thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất. Tìm ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động đăng ký quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện nay.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Văn phòng Quốc hội (2010)

 • Chuyên đề báo cáo tìm hiểu về hoạt động điều trần của một số nước trên thế giới, đối chiếu với các quy định pháp luật, thực tiễn hoạt động của các ủy ban của Quốc hội Việt Nam; từ đó phân tích nhu cầu và khả năng áp dụng điều trần ở Quốc hội Việt Nam và đưa ra đề xuất, kiến nghị. Tài liệu đã phân tích một số nội dung chính về điều trần tại các Ủy ban của Nghị viện như:&#...

 • -


 • Trương Hồng Quang (2014)

 • Bài viết làm rõ nội hàm các quyền xá định giới tính, quyền phẫu thuật chuyển đổi giới tính, quan niệm về người liên giới tính và người chuyển giới, đồng thời đánh giá các quy định pháp luật dân sự hiện hành liên quan đến vấn đề này. Từ đó, bài viết đưa ra một số khuyến cáo hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người liên giới thích và người chuyển giới tại Việt Nam...

 • Bản thông tin


 • Ths. Trần Thị Thanh Hải (-)

 • Bài viết trình bày tóm tắt đặc điểm chuẩn mực kế toán quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và quy định kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số quốc gia tiêu biểu như Mỹ, Pháp, Romania, Trung Quốc và Viêt Nam, đồng thời làm rõ sự khác biệt trong quy định giữa các quốc gia này, từ đó rút ra những vấn đề cần phải nghiên cứu và tiếp cận trong tiến trình hoàn thiện khung pháp...

 • -


 • Trần Ngọc Dũng (2014)

 • Các hộ kinh doanh có vị trí và vai trò quan trọng trong nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam. Tuy vậy, hệ thống các văn bản pháp luật quy định về tổ chức và hoạt động, về địa vị pháp lý của các hộ kinh doanh còn rất thiếu và sơ sài. Bài viết trình bày đặc điểm cơ chế tổ chức và hoạt động của hộ kinh doanh, những bất cập của các quy định pháp luật về hộ kinh doanh ...