Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Tú (2015)

 • Trên cơ sở phân tích những lợi ích, thuận lợi và khó khăn đổi với Việt Nam trong tiến trình hài hòa hóa pháp luật trong ASEAN, bài viết đề xuất bốn kiến nghị cho Việt Nam nhằm thúc đẩy hiệu quả tiến trình này.

 • Luận án


 • Trịnh Anh Tuấn;  Advisor:PGS.TS. Lê Danh Vĩnh; TS. Trịnh Thị Thanh Thủy (2015)

 • Luận án đã hệ thống hóa và luận giải rõ về pháp luật cạnh tranh và hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh. Luận án là đã xây dựng một số tiêu chí để đánh giá hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh, bao gồm: đánh giá chất lượng của các quy định pháp luật cạnh tranh thông qua tính hợp pháp và tính thực tiễn của pháp luật cạnh tranh; đánh giá về công tác tổ chức thực thi pháp lu...

 • Luận án


 • Ngô Văn Trù;  Advisor:PGS.TS Trịnh Đức Thảo (2015)

 • Luận án đưa ra được khái niệm riêng về giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam; chỉ ra vai trò đặc trưng của giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam; đồng thời xác định các yếu tố cấu thành giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam gồm mục tiêu, chủ thể, đối tượng, nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục pháp luật. Trên cơ sở phan tích điều tra xã ...

 • Luận án


 • Nguyễn Xuân Hưng (-)

 • Luận án đề xuất bốn quan điểm sáu định hướng lớn cho hoạt động xuất khẩu lao động của Việt Nam trong thời gian tới phù hợp với bối cảnh quốc tế và định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Trong đó, chiến lược xuất khẩu lao động phải được coi là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, phát triển xuất khẩu lao động gắn với phát triển...

 • -


 • Nguyễn Bằng Phi (2014)

 • Trình bày một số vấn đề chung về quyền tư pháp; nội hàm khái niệm Tòa án thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam: về việc phân công quyền lực trong hệ thống chính trị Việt Nam, về quyền tư pháp của Tòa án ở Việt Nam; một số kiến nghị thể hiện quyền tư pháp khi sửa đổi Luật tổ chức Tòa án nhân dân.