Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Dương Kim Thế Nguyên (2020-05)

 • Tài liệu đưa ra các khái niệm về căn hộ khách sạn; bản chất pháp lý của quyền sở hữu (QSH) căn hộ khách sạn; xác lập QSH của khách hàng đối với căn hộ khách sạn - khả năng cấp giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, QSH nhà và tài sản gắn liền với đất cho khách hàng sở hữu căn hộ khách sạn; quản lý và khai thác thương mại đối với căn hộ khách sạn.

 • Bài trích


 • Phạm Sỹ Chung (2020-06)

 • Trong bài viết này, tác giả đề cập đến một số nội dung chủ yếu và giải pháp thực thi Hiệp định bao hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh Châu Âu và những cam kết liên quan đến đầu tư trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu.

 • Bài trích


 • Chu Thị Hoa (2020-07)

 • Bài viết chỉ ra một số hạn chế từng tổ chức thi hành pháp luật và gợi mở một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về tổ chức thì hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Phương Hà (2020-05)

 • Phương thức đối tác công tư (PPP) là một giải pháp hợp lý cho vần đề tài chính để phát triển cơ sở hạ tầng trong giai đoạn hiện nay ở các quốc gia đang phát triển và ở Việt Nam. Việc xây dựng các quy định pháp lý chặt chẽ về cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu nhân. Bài viết tập trung phân tích cơ chế chia sẻ rủi ro trong Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác...