Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Cao Kim Oanh;  Advisor:Nguyễn Văn Quang, Bùi Thị Đào (2020)

 • Luận án nghiên cứu, phân tích và làm rõ khái niệm “Chính sách” cũng như bước đầu xây dựng khái niệm “Hoạch định chính sách” trong xây dựng VBQPPL, nêu bật những đặc điểm của hoạch định chính sách để làm nền tảng cho việc nhận diện đối tượng VBQPPL phải tiến hành hoạt động này. Luận án đánh giá toàn diện thực trạng hoạch định chính sách trong xây dựng VBQPPL ở&#x...

 • Luận án


 • Phạm Phương Thảo;  Advisor:Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Văn Cương (2021)

 • Thông qua quá trình nghiên cứu một cách hệ thống và chuyên sâu các vấn đề lý luận về hành vi hạn chế cạnh tranh, pháp luật xử lý hành vi hạn hế cạnh tranh, Luận án đã chỉ ra được hậu quả của hành vi hạn chế cạnh tranh dẫn đến nhu cầu cần xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh bằng các hình thức xử lý khác nhau bao gồm xử lý hành chính, xử ly...

 • Bài trích


 • Tống Đức Thảo, Trần Văn Thắng (2020-09)

 • Dân chủ là nhu cầu tất yếu của con người khi xã hội ngày càng phát triển. Trong học thuyết Mác - Lênin, vấn đề dân chủ luôn được đề cập và phân tích sâu sắc, là mục tiêu quan trọng hướng đến việc xây dựng một nền dân chủ đầy đủ nhất - dân chủ xã hội chủ nghĩa, ở nước ta, từ khi đất nước độc lập xây dựng Nhà nước Việt Nam XHCN, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng phá...

 • Luận án


 • Vũ Ngọc Dương;  Advisor:Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Toàn Thắng (2021)

 • Luận án nghiên cứu các quy định của ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia một cách hệ thống, làm rõ đặc điểm Pháp luật Cộng đồng ASEAN nói chung và Pháp luật Cộng đồng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nói riêng. Pháp luật Cộng đồng ASEAN có những đặc thù khác biệt với pháp luật của các tổ chức quốc tế khác do ảnh hưởng của "Phương cách ASEAN" trong quá trình hoạt&#x...