Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Authors: Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011)

  • Ngành giáo dục xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chính trị của toàn ngành. Vì vậy, ngay sau khi tổ chức thành công Đối thoại về PCTN trong lĩnh vực giáo dục với các nhà tài trợ quốc tế lần thứ 7 (ngày 28/5/2010) và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 3995/VPCP-KNTN ngày 11/6/2010 của Văn phòng Chính phủ) về kết quả tổ chức Đối thoại về PCTN lần thứ 7 với các nhà tài trợ quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT tăng cường công tác PCTN sau Đối thoại quốc tế và triển khai thực hiện các khuyến nghị đã được nêu tạ...

  • previous
  • 1
  • next