Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Báo cáo


  • Chính Phủ (2014)

  • Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật nhất là thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác giám định tư pháp, thu hồi tài sản tham nhũng và tăng cường chủ động phối họp...

  • previous
  • 1
  • next