Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Chính phủ (2011-09-07)

 • Báo cáo cung cấp thông tin về vấn đề tham nhũng và thực trạng tình hình tham nhũng năm 2011, cụ thể: (1) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng chống, tham nhũng; (2) Biện pháp phòng ngừa: Công khai minh bạch hoạt động cuả cơ quan, tổ chức và đơn vị; Minh bạch tài sản, thu nhập...) (3). Xử lý tội phạm tham nhũng. Báo cáo kèm theo phụ lục gồm: Phụ lục 1: Kết quả kê khai tài&#x...

 • Báo cáo


 • Chính phủ (2010)

 • Kể từ 01/10/2009 đến nay, việc xây dựng, hoàn thiện thể chế phục vụ công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, nhất là thể chế liên quan đến PCTN được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm thực hiện. Quốc hội đã ban hành, sửa đổi, bổ sung 17 luật, ban hành 12 nghị quyết, trong đó có nhiều văn bản quan trọng đối với công tác PCTN như Luật thi hành...

 • Báo cáo


 • Chính phủ (2015)

 • Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tăng cường các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng; ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2015, chỉ đạo và phân công trách nhiệm cụ thể theo từng nội dung công tác; thành lập 07 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại 4 bộ và 10 tỉnh, thành phố trực thuộc...

 • Báo cáo


 • Chính phủ (2013)

 • Công tác phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện, trong đó chú trọng đến những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như đất đai, tín dụng ngân hàng, đầu tư công, quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệptriển khai thực �...

 • previous
 • 1
 • next