Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Bùi Ngọc Thanh (2017)

  • Theo Lênin, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng gồm nhiều loại việc, trong đó có việc phải làm cho nội bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, xa rời dân chúng, xa lạ với thực tế, lại dấn thân vào mẻ lộ tham nhũng, đánh mất lòng tin đối với nhân dân, làm sao có thể phản ánh và thể hiện được nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

  • Tạp chí


  • Trần Hồng Nhung (2012)

  • Đề cập các giải pháp phòng chống tham nhũng thời Nguyễn trong giai đoạn độc lập, tự chủ (1802 - 1884). Với chính quyền vững mạnh, mang đầy đủ quyền năng trong tay, nhà Nguyễn có điều kiện đưa ra những chiến lược, giải pháp phòng ngừa, xử lí tham nhũng hữu hiệu và áp dụng chúng trên thực tế.