Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 1997


  • Authors: Nguyễn Mạnh Kháng (1997)

  • Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là vấn đề đã được bàn rất nhiều trong nhiều lĩnh vực và trên nhiều diễn đàn, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chủ yếu góp phần tìm hiểu thêm về nguyên nhân và điều kiện của tham nhũng, hiệu quả của các biện pháp phòng, chóng tham nhũng và một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh đó. Để có thể đề ra các biện pháp phòng, chống hiện tượng tiêu cực nói chung và tham nhũng nói riêng, yêu cầu đầu tiên là phải nhận biết được thực trạng của tham nhũng trên cơ sở các thông số khoa học về những đặc điểm khách quan, những đặc điểm chủ quan, cơ cấu của các hành vi tham nhũng và tình trạng tham nhũng trong cơ cấu chung của các vi phạm và tội phạm. Nếu ...

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Authors: Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Bài viết đề cập đến tình hình về quản lý, sử dụng đất đai và tham nhũng trong quản lý sử dụng đất đai; Đánh giá những mặt đạt được và những sai phạm yếu kém và nguyên nhân và một số giải pháp hạn chế tham nhũng.

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Authors: Trung tâm Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (Liên hiệp khoa học và kỹ thuật) (2008)

  • Đánh giá thực trạng phòng chống tham nhũng và tác động của Luật Phòng chống tham nhũng trên phạm vi toàn quốc thông qua khảo sát 9 tỉnh. Từ đó xác định nguyên nhân đích thực và đề xuất những khuyến nghị thích hợp nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản luật phòng chống tham nhũng và phương thức triển khai để luật được thực thi một cách hiệu quả.