Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2006


 • Authors: Phạm Hữu Nghị (2006)

 • Các giải pháp chung: Giải pháp trước mắt; các giải pháp lâu dài -- Các giải pháp phòng, chống lãng phí trong một số lĩnh vực: Giải pháp phòng, chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; những giải pháp phòng, chống lãnh phí trong khu vực doanh nghiệp nhà nước.

 • 2005


 • Authors: Trịnh Tiến Việt (2005)

 • Khái niệm tội đưa hối lộ và những điều kiện miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội đưa hối lộ -- Thực tiễn áp dụng trường hợp miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội đưa hối lộ qua hai vụ án hình sự-Xử hay không xử (miễn trách nhiễm hình sự) phụ thuộc vào sự cân nhắc, đánh giá của các cơ quan tiến hành tố tụng trong từng trường hợp cụ thể để tránh việc gây tâm lý chán nản, tiêu cực, không phát huy tinh thần dám đấu tranh phòng chống tội phạm và dám tố giác tội phạm. Vấn đề chúng ta cần xem xét là cần nhận thấy hối lộ là một hiện tượng trong xã hội, là một thể thống nhất, hữu cơ và chặt chẽ giữa hai mặt đối lập của một vấn đề (hành vi đưa và nhận). Do đó, nếu chúng ta muốn hiệ...

 • 1997


 • Authors: Nguyễn Mạnh Kháng (1997)

 • Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là vấn đề đã được bàn rất nhiều trong nhiều lĩnh vực và trên nhiều diễn đàn, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chủ yếu góp phần tìm hiểu thêm về nguyên nhân và điều kiện của tham nhũng, hiệu quả của các biện pháp phòng, chóng tham nhũng và một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh đó. Để có thể đề ra các biện pháp phòng, chống hiện tượng tiêu cực nói chung và tham nhũng nói riêng, yêu cầu đầu tiên là phải nhận biết được thực trạng của tham nhũng trên cơ sở các thông số khoa học về những đặc điểm khách quan, những đặc điểm chủ quan, cơ cấu của các hành vi tham nhũng và tình trạng tham nhũng trong cơ cấu chung của các vi phạm và tội phạm. Nếu ...

 • 1999


 • Authors: Nguyễn Thị Vy (1999)

 • Trình bày sự cần thiết phải xây dựng một Pháp lệnh về chống tham nhũng. Giới thiệu những quan điểm chỉ đạo khi xây dựng Pháp lệnh chống tham nhũng. Phân tích 4 nội dung chính của Pháp lệnh chống tham nhũng năm 1998

 • 2006


 • Authors: Võ Khánh Vinh (2006)

 • Tình hình của tệ quan liêu ở nước ta hiện nay: Những đặc điểm của tệ quan liêu ở nước ta hiện nay; những biểu hiện cơ bản của tệ quan liêu ở nước ta hiện nay -- Nguyên nhân của tệ quan liêu ở nước ta trong thời gian qua: Những nguyên nhân về kinh tế-xã hội; những nguyên nhân về chính trị -tư tưởng; những nguyên nhân về tâm lý-xã hội; những nguyên nhân về quản lý tổ chức và cán bộ; những nguyên nhân về nhận thức và tổ chức đấu tranh phòng chống tệ quan liêu -- Những giải pháp đấu tranh phòng, chống tệ quan liêu: Những quan điển đấu tranh phòng, chống tệ quan liêu; những định hướng cơ bản của cuộc đấu tranh, phòng chống tệ quan liêu; những giải pháp đấu tranh, phòng chống tệ quan liêu ...

 • 2006


 • Authors: Trần Đình Hảo (2006)

 • Lãng phí là gì? -- Phạm vi và cấp độ của lãng phí -- Về một số quan hệ của lãng phí: Lãng phí với tiết kiệm; lãng phí với quan liêu; lãng phí với tham nhũng