Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  •  (2023-06)

  • Bài viết tập trung phân tích những vấn đề chung về tham nhũng; Quan niệm và cơ sở xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Nhà nước ta. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.