Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2009


 • Authors: Trịnh Quang Bắc (2009)

 • Đầu tư xây dựng và những đặc điểm cơ bản của lĩnh vực đầu tư xây dựng liên quan đến công tác đầu tranh phòng chống tham nhũng -- Nhận diện tham nhũng trong đầu tư xây dựng -- Một số phương thức, thủ đoạn tham nhũng phổ biến trong lĩnh vực đầu tư xây dựng -- Nguyên nhân phát sinh tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng -- Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

 • 2009


 • Authors: Nguyễn Văn Mạnh (2009)

 • Khái niệm, đặc điểm, tác hại của tham nhũng, lãng phí: Khái niệm và đặc điểm của tham nhũng; Khái niệm và đặc điểm của lãng phí; Tác hại của tham nhũng, lãng phí -- Kinh nghiệm của một số nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí -- Kinh nghiệm của Việt Nam trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí: Đánh giá đúng thực trạng tình hình tham nhũng, lãng phí và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; Xác định đúng đắn mục tiêu, quan điểm đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; Xây dựng và thực hiện hệ thống các giải pháp đồng bộ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Hữu Đồng (2016)

 • Mặc dù tham nhũng, lãng phí được coi là căn bệnh phổ biến của mọi quốc gia, nhưng thực tế cũng cho thấy, quốc gia nào có thể chế được xây dựng theo đúng quy luật khách quan, phù hợp với thực tiễn, sẽ giảm thiểu được các căn bệnh này. Bài viết chủ yếu làm rõ, đề xuất các giải pháp đổi mới thể chế, nhằm thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí từ “gốc rễ” theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • Bài trích


 • Authors: Hoàng Hải Nam, Tạ Đức Hòa (2015)

 • Kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là những cách thức mà Nhà nước áp dụng nhằm biết được biến động về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Qua đó phát hiện ngăn ngừa người có chức vụ, quyền hạn sử dụng chức vụ quyền hạn của mình để thực hiện hành vi vi phạm và áp dụng các chế tài được pháp luật quy định để xử lý người có hành vi tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Hội Nhà báo Việt Nam (2008)

 • Báo chí có nhiều cố gắng, góp phần tích cực trong phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, đã phát hiện, điều tra, phanh phui các vụ việc tham nhũng lớn, nêu lên công luận để cơ quan chức năng vào cuộc, giải quyết. Song việc dành nội dung và thời lượng thích đáng cho việc cổ vũ những mặt tốt, gương tốt trong phòng ngừa chống tham nhũng và tuyên truyền nâng cao nhận thức của công chúng trong cuộc đấu tranh này còn hạn chế và chưa tương xứng. Đây là một nhận định đúng mà Hội nhà báo Việt Nam phối hợp với các cơ quan báo chí, chỉ đạo các cấp hội và hội viên kịp thời rút kinh nghiệm để thực hiện tốt vai trò, chức năng của báo chí mà Luật Phòng, chống tham nhũng quy định.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Bài viết đề cập đến tình hình về quản lý, sử dụng đất đai và tham nhũng trong quản lý sử dụng đất đai; Đánh giá những mặt đạt được và những sai phạm yếu kém và nguyên nhân và một số giải pháp hạn chế tham nhũng.