Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2009


 • Authors: Trịnh Quang Bắc (2009)

 • Đầu tư xây dựng và những đặc điểm cơ bản của lĩnh vực đầu tư xây dựng liên quan đến công tác đầu tranh phòng chống tham nhũng -- Nhận diện tham nhũng trong đầu tư xây dựng -- Một số phương thức, thủ đoạn tham nhũng phổ biến trong lĩnh vực đầu tư xây dựng -- Nguyên nhân phát sinh tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng -- Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. • Authors: Trịnh Xuân Thắng (2014)

 • Đề ra các giải pháp phòng chống tham nhũng: i) Tăng cường công tác giáo dục, xây dựng tinh thần chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ii) Hoàn thiện cơ chế để huy động nhân dân phòng chống tham nhũng, iii) Tăng cường công tác kiểm tra giám sát iv) Hoàn thiện pháp luật phòng chống tham nhũng

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Hồng Nhung (2012)

 • Đề cập các giải pháp phòng chống tham nhũng thời Nguyễn trong giai đoạn độc lập, tự chủ (1802 - 1884). Với chính quyền vững mạnh, mang đầy đủ quyền năng trong tay, nhà Nguyễn có điều kiện đưa ra những chiến lược, giải pháp phòng ngừa, xử lí tham nhũng hữu hiệu và áp dụng chúng trên thực tế.

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Hữu Đồng (2016)

 • Mặc dù tham nhũng, lãng phí được coi là căn bệnh phổ biến của mọi quốc gia, nhưng thực tế cũng cho thấy, quốc gia nào có thể chế được xây dựng theo đúng quy luật khách quan, phù hợp với thực tiễn, sẽ giảm thiểu được các căn bệnh này. Bài viết chủ yếu làm rõ, đề xuất các giải pháp đổi mới thể chế, nhằm thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí từ “gốc rễ” theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • Bài trích


 • Authors: Hoàng Hải Nam, Tạ Đức Hòa (2015)

 • Kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là những cách thức mà Nhà nước áp dụng nhằm biết được biến động về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Qua đó phát hiện ngăn ngừa người có chức vụ, quyền hạn sử dụng chức vụ quyền hạn của mình để thực hiện hành vi vi phạm và áp dụng các chế tài được pháp luật quy định để xử lý người có hành vi tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

 • Bài trích


 • Authors: Phạm Văn Phong (2015)

 • Bài viết đề cập đến nghiên cứu nguyên nhân của tham những dưới góc quan sát của những nhà hành chính học. Những nguyên nhân và lý giải nêu ra ở đây không tự nó mang tính chất phủ nhận những nguyên nhân và lý giải khác ở những công trình khoa học công phu khác, trái lại, chỉ là sự bổ khuyết, nếu được là rất cần thiết.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Hội Nhà báo Việt Nam (2008)

 • Báo chí có nhiều cố gắng, góp phần tích cực trong phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, đã phát hiện, điều tra, phanh phui các vụ việc tham nhũng lớn, nêu lên công luận để cơ quan chức năng vào cuộc, giải quyết. Song việc dành nội dung và thời lượng thích đáng cho việc cổ vũ những mặt tốt, gương tốt trong phòng ngừa chống tham nhũng và tuyên truyền nâng cao nhận thức của công chúng trong cuộc đấu tranh này còn hạn chế và chưa tương xứng. Đây là một nhận định đúng mà Hội nhà báo Việt Nam phối hợp với các cơ quan báo chí, chỉ đạo các cấp hội và hội viên kịp thời rút kinh nghiệm để thực hiện tốt vai trò, chức năng của báo chí mà Luật Phòng, chống tham nhũng quy định.

 • 1997


 • Authors: Nguyễn Mạnh Kháng (1997)

 • Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là vấn đề đã được bàn rất nhiều trong nhiều lĩnh vực và trên nhiều diễn đàn, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chủ yếu góp phần tìm hiểu thêm về nguyên nhân và điều kiện của tham nhũng, hiệu quả của các biện pháp phòng, chóng tham nhũng và một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh đó. Để có thể đề ra các biện pháp phòng, chống hiện tượng tiêu cực nói chung và tham nhũng nói riêng, yêu cầu đầu tiên là phải nhận biết được thực trạng của tham nhũng trên cơ sở các thông số khoa học về những đặc điểm khách quan, những đặc điểm chủ quan, cơ cấu của các hành vi tham nhũng và tình trạng tham nhũng trong cơ cấu chung của các vi phạm và tội phạm. Nếu ...