Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận văn


  • Authors: Ngô Kiều Dâng (2014)

  • Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, trong đó bao gồm hoạt động của hệ thống các cơ quan phòng, chống tham nhũng ở nước ta kém hiệu quả. Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan này nhằm thúc đẩy sự nghiệp phòng, chống tham nhũng ở nước ta.

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Authors: Thanh tra Chính phủ (2013)

  • Năm 2013, Chính phủ đã bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để triển khai một cách kịp thời, quyết liệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.