Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Thanh tra Chính phủ (2012)

  • Kể từ đối thoại về PCTN lần thứ 10 đến nay, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan chức năng, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan báo chí và nhất là vai trò quan trọng của nhân dân, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) ở Việt Nam tiếp tục có những tiển triển tích cực.

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (2011)

  • Tham luận của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng lần thứ 10 đề cập đến tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng.

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Thanh tra Chính phủ (2013)

  • Năm 2013, Chính phủ đã bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để triển khai một cách kịp thời, quyết liệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.