Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2014


  • Nguyễn Anh Tuấn (2014)

  • Electronic Resources; Phân tích những điểm hạn chế, bất cập trong kĩ thuật lập pháp và nội dung cấu thành tội phạm về dấu hiệu định tội của một số tội xâm phạm an ninh quốc gia. Luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc kiến nghị phương hướng hoàn thiện dấu hiệu định tội đối với một số tội phạm cụ thể xâm phạm an ninh quốc gia qui định tại các điều 78, 79, 80 và 84 Bộ Luật...

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Viện nghiên cứu lập pháp (2014-10)

  • Sau nhiều năm triển khai thực hiện, Luật Nghĩa vụ quân sự đã đi vào cuộc sống, là cơ sở pháp lý bảo đảm cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với Tổ quốc theo quy định của Hiến pháp. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mọi mặt của đất nước và yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật nghĩa vụ quân sự hiện hành đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập&...

  • Sách; Cẩm nang


  • Rob van Riet, Alyn Ware (2012)

  • This Handbook has been produced to assist parliaments and parliamentarians in implementing those nuclear non-proliferation and disarmament goals. It highlights a range of existing good policies and practices aimed at furthering nuclear disarmament, curbing nuclear proliferation, or safeguarding nuclear security, and explores what parliamentarians can further do to fashion the legislative agendas needed to advance these goals.