Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lê Minh Tâm (2006)

 • Phân tích mấy vấn đề lý luận về pháp điển hóa; Những yếu tố tiền đề và điều kiện để pháp điển hóa; những khó khăn thách thức của pháp điển hóa; Những giới hạn và điểm dừng của pháp điển hóa

 • Tài liệu dịch


 • Trung tâm Thông tin khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng (2017)

 • Tài liệu đưa ra một số thông tin về: Thách thức đặt ra và sự phục hồi sức mạnh quân sự của Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ; Chiến lược, cơ cấu an ninh-quốc phòng của Nga hiện nay; Những năng lực chính của quân đội Nga hiện nay; Triển vọng về năng lực quốc phòng và các lực lượng hiện đại.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trung tâm Thông tin khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng (2012)

 • Tài liệu đưa ra thông tin về thiết quân luật và các đạo luật liên quan của một số nước trên thế giới nhằm cung cấp những thông tin về ban bố tình trạng thiết quân luật, nguyên nhân và phương thức tiến hành thiết quân luật ở các nước Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Philippines và Hoa Kỳ.

 • Sách


 • - (2004)

 • Đảng và Nhà nước ta đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân; thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội; xây dựng công nghiệp quốc phòng, bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang, kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, bảo đảm đời&...

 • Văn bản pháp luật


 • - (-)

 • Một số văn bản pháp luật lĩnh vực Quốc phòng về các vấn đề như hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công tác y tế lao động ở các đơn vị lao động sản xuất trong quân đội,...

 • Sách


 • - (2003)

 • Cuốn sách bao gồm các văn bản pháp luật của Nhà nước ta về nghĩa vụ quân sự, về dân quân tự vệ và về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • - (-)

 • Tổng hợp ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ về việc tham gia ý kiến đối với Dự án Luật Cạnh tranh