Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • Trung tâm Thông tin khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng (2017)

 • Tài liệu đưa ra một số thông tin về: Thách thức đặt ra và sự phục hồi sức mạnh quân sự của Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ; Chiến lược, cơ cấu an ninh-quốc phòng của Nga hiện nay; Những năng lực chính của quân đội Nga hiện nay; Triển vọng về năng lực quốc phòng và các lực lượng hiện đại.

 • Sách


 • - (2003)

 • Cuốn sách bao gồm các văn bản pháp luật của Nhà nước ta về nghĩa vụ quân sự, về dân quân tự vệ và về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng.

 • Tài liệu dịch


 • - (2000)

 • Tài liệu đề cập đến vấn đề thực trạng luật pháp trong lĩnh vực quốc phòng; triển vọng phát triển luật pháp trong lĩnh vực quốc phòng; những phương hướng cơ bản phát triển và hoàn thiện luật pháp trong lĩnh vực quốc phòng.

 • Sách


 • - (2014)

 • Nội dung cuốn sách viết về các quan điểm, tư tưởng quân sự Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945. Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam, giai đoạn 1858-1945 là giai đoạn diễn ra nhiều biến động, đổi thay hết sức dữ dội, sâu sắc, có tính chất bước ngoặt trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Gắn liền với quá trình lịch sử đó là sự xuất&#x...

 • Sách


 • - (2014)

 • Nội dung cuốn sách đề cập đến tư tưởng quân sự Việt Nam từ thế kỷ III trước Công nguyên đến đầu thế kỷ XV. Giai đoạn Hùng Vương - An Dương Vương và giai đoạn Bắc thuộc là giai đoạn buổi đầu hình thành những tư duy, tư tưởng quân sự. Đó là tư duy quân sự buổi đầu dựng nước và giữ nước; là tư duy, tư tưởng quân sự khởi nghĩa và chiến tranh chống Bắc thuộc. Giai đoạn đất nước&#x...