Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Duy Chiến (2017)

  • Bài viết giới thiệu một số nội dung trong Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam -Trung Quốc, đó là xác lập cơ chế Đại diện biên giới để thực hiện duy trì, bảo vệ quy chế quản lý biên giới và kịp thời xử lý các sự kiện biên giới. Bài viết cũng liệt kê một số hoạt động của các Đại diện biên giới trong thời gian qua.