Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lê Mai Anh (2007)

 • Diễn đàn khu vực ASEAN hiện đang là cơ chế hợp tác an ninh đa phương duy nhất tại Châu Á- Thái Bình Dương. ASEAN đã phải tốn công ít công sức trong việc tìm kiếm giải pháp thích hợp cho mô hình hợp tác an ninh tại đây. Quá trình tìm kiếm này là quá trình ASEAN cố gắng thảo gỡ những ngòi nổ dễ gây xung đột trong khu vực đồng thời tìm cách khai phá các con đường để tiến tới...

 • Tạp chí


 • Lê Mai Anh (2008)

 • Tìm hiểu bối cảnh hình thành, các nguyên tắc và phương châm chỉ đạo xây dựng và cơ cấu của cộng đồng an ninh ASEAN (ASC)

 • Tạp chí


 • Lê Minh Tâm (2006)

 • Phân tích mấy vấn đề lý luận về pháp điển hóa; Những yếu tố tiền đề và điều kiện để pháp điển hóa; những khó khăn thách thức của pháp điển hóa; Những giới hạn và điểm dừng của pháp điển hóa

 • 2004


 • Ngô Viễn Phú (2004)

 • Electronic Resources; Sự ra đời và phát triển của đồng sự độc lập -- Những văn bản pháp luật về chế độ đồng sự độc lập của Trung Quốc -- Tình hình thực tiễn của chế độ đồng sự độc lập của Trung Quốc -- Những quan điểm về việc du nhập chế độ đồng sự độc lập của Trung Quốc

 • 2004


 • Nguyễn Thị Hường (2004)

 • Electronic Resources; Các nguyên tắc chung được áp dụng: Nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế; Nguyên tắc Pacta sunt servanda (Tuân thủ các cam kết quốc tế) Nguyên tắc Uti Possidetis; Nguyên tắc công bằng; Nguyên tắc hợp tác và tôn trọng lợi ích của nhau -- Các nguyên tắc riêng hai bên thỏa thuận: Nguyên tắc về cơ sở xác định đường biên giới; Nguyên tắc các bên trao đổi vô điều kiện ...