Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • - (2004)

 • Đảng và Nhà nước ta đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân; thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội; xây dựng công nghiệp quốc phòng, bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang, kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, bảo đảm đời&...

 • Sách


 • - (2003)

 • Cuốn sách bao gồm các văn bản pháp luật của Nhà nước ta về nghĩa vụ quân sự, về dân quân tự vệ và về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng.

 • Tài liệu dịch


 • The National Assembly (2005-06-14)

 • This Law provides for national defense policies, principles and basic contents of defense activities; activities of the people's armed forces; tasks and powers of agencies and organizations, rights and obligations of citizens with respect to national defense

 • Tài liệu dịch


 • The National Assembly (2001-06-29)

 • This Law provides for fire prevention and fighting, the building of forces, equipment of means, and policies for fire prevention and fighting activities

 • 2005


 • Lê Mai Anh (2005)

 • Sự hình thành và phát triển của Liên hợp quốc -- Cơ cấu tổ chức và thủ tục hoạt động của Hội đồng Bảo an - cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế của Liên hợp quốc -- Vai trò và đóng góp cho sự nghiệp gìn giữ hòa bình - an ninh quốc tế của Liên hợp quốc, mà trụ cột là hoạt động chức năng của Hội đồng Bảo an -- Những hạn chế...

 • 2005


 • Nguyễn Hồng Thao (2005)

 • Chế độ pháp lý và sự cần thiết giải quyết vấn đề Vịnh Bắc Bộ -- Giải thích công ước Pháp-Thanh1887 -- Các yêu cầu Công ước 1982 -- Áp dụng Công ước 1982 trong đàm phán định Vịnh Bắc Bộ -- Áp dụng Công ước 1982 trong đàm phán nghề cá -- Kết luận

 • 2001


 • Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học (2001)

 • Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội; Nội dung chuyên đề gồm: Trình bày cơ sở ở Trung Quốc -- Qua trình mở cửa của Trung Quốc từ 1978 đến nay: Mở cửa ven biển; mở cửa ven sông; mở cửa biên giới; mở cửa nội địa; gia nhập WTO-đánh dấu sự mở cửa hoàn toàn của Trung Quốc với thế giới -- Những thành tựu và triển vọng ở của của Trung Quốc.