Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2004


 • Authors: Nguyễn Thị Hường (2004)

 • Electronic Resources; Các nguyên tắc chung được áp dụng: Nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế; Nguyên tắc Pacta sunt servanda (Tuân thủ các cam kết quốc tế) Nguyên tắc Uti Possidetis; Nguyên tắc công bằng; Nguyên tắc hợp tác và tôn trọng lợi ích của nhau -- Các nguyên tắc riêng hai bên thỏa thuận: Nguyên tắc về cơ sở xác định đường biên giới; Nguyên tắc các bên trao đổi vô điều kiện cho nhau những vùng quản lý quá đường biên giới; Nguyên tắc giải quyết đường biên giới trên sông, suối; Nguyên tắc đối với các trường hợp đặc biệt; Nguyên tắc tôn trọng hiệp định tạm thời về giải quyết các công việc trên vùng biên giới giữa hai nước.

 • 2004


 • Authors: Nguyễn Bá Chiến (2004)

 • Electronic Resources; Trong xu thế phát triển tất yếu, rất nhiều quy định trong các văn bản pháp luật Việt Nam cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định áp dụng pháp luật nước ngoài. Một nguyên tắc rất quan trọng chi phối việc áp dụng luật nước ngoài là nguyên tắc bảo lưu trật tự công cộng. Nguyên tắc này có ý nghĩa bảo vệ những nguyên tắc cơ bản của pháp luật nước mình, tức là bảo vệ nền tảng của chế độ chính trị, kinh tế, xã hội.

 • 2004


 • Authors: Ngô Viễn Phú (2004)

 • Electronic Resources; Sự ra đời và phát triển của đồng sự độc lập -- Những văn bản pháp luật về chế độ đồng sự độc lập của Trung Quốc -- Tình hình thực tiễn của chế độ đồng sự độc lập của Trung Quốc -- Những quan điểm về việc du nhập chế độ đồng sự độc lập của Trung Quốc

 • Tạp chí


 • Authors: Lê Minh Tâm (2006)

 • Phân tích mấy vấn đề lý luận về pháp điển hóa; Những yếu tố tiền đề và điều kiện để pháp điển hóa; những khó khăn thách thức của pháp điển hóa; Những giới hạn và điểm dừng của pháp điển hóa

 • 2000


 • Authors: Nguyễn Hồng Thao (2000)

 • Electronic Resources; Tiến hành so sánh các thỏa thuận khai thác chung tại Vịnh Thái Lan. Trình bày các yếu tố dẫn tới thành công của mô hình khai thác chung trong vịnh Thái Lan từ Thỏa thuận Thái – Malaysia năm 1979 đến Thỏa thuận Việt Nam – Malaysia năm 1992. Đưa ra một số kết luận về vấn đề này

 • Tạp chí


 • Authors: Lê Mai Anh (2007)

 • Diễn đàn khu vực ASEAN hiện đang là cơ chế hợp tác an ninh đa phương duy nhất tại Châu Á- Thái Bình Dương. ASEAN đã phải tốn công ít công sức trong việc tìm kiếm giải pháp thích hợp cho mô hình hợp tác an ninh tại đây. Quá trình tìm kiếm này là quá trình ASEAN cố gắng thảo gỡ những ngòi nổ dễ gây xung đột trong khu vực đồng thời tìm cách khai phá các con đường để tiến tới thiết lập cơ chế an ninh đa phương phù hợp tính đa dạng của khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.