Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Phùng Mạnh Cường (2015)

 • Dưới góc độ quốc phòng, phát triển và quản lý cảng biển là chiến lược trong xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc. Cảng biển là nơi lưu chuyển hàng hóa xuất - nhập khẩu, thông quan quốc tế, song cũng là nơi cập bến, di chuyển của tàu thuyền quân sự, tàu thuyền lưỡng dụng, căn cử hậu cần kỹ thuật sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc và sự toàn vẹn chủ quyền biển, đảo&#...

 • Tài liệu dịch


 • I.G. Marichev (-)

 • Trong bài viết này, dựa vào kinh nghiệm công tác, tác giả đưa ra một tập hợp các biện pháp tổ chức - hệ thống duy trì trật tự pháp luật và kỷ luật quân đội. Các cán bộ chỉ huy, cơ quan tham mưu, các cơ quan chỉ huy quân sự khác có thể sử dụng hệ thống này trong hoạt động thực tiễn của mình.

 • Tài liệu dịch


 • - (2000)

 • Tài liệu đề cập đến vấn đề thực trạng luật pháp trong lĩnh vực quốc phòng; triển vọng phát triển luật pháp trong lĩnh vực quốc phòng; những phương hướng cơ bản phát triển và hoàn thiện luật pháp trong lĩnh vực quốc phòng.

 • Bài trích


 • Lê Huy Vịnh (2021-04)

 • Tư duy mới của Đảng về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc thể hiện trong đường lối, chủ trương, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đặt ra vừa cấp bách vừa có tính chiến lược lâu dài. Bởi vậy, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an&#x...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Năng Nam (2019-10-28)

 • Trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian qua, nhờ thực hiện tốt việc kết hợp giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại nên cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn. Ngày nay, kết hợp giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại vẫn là yêu cầu cấp thiết, là nghệ thuật tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam...