Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán : [1636]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1636
 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Ngân hàng Thế giới (2023)

 • Báo cáo cung cấp thông tin nền và giải thích về tầm quan trọng của thị trường vốn được vận hành tốt, đặc biệt khi xem xét đến thách thức phải đạt được mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2045. Đồng thời báo cáo cũng phân tích các thành phần cấu thành của sự phát triển thị trường vốn và các mối liên hệ chéo trong đó. Từ đó, cung cấp đánh giá về hiện trạng thị trường vốn Việt Nam, xác định và phân tích những thách thức đối với sự phát triển lành mạnh của thị trường và đưa ra các giải pháp tiềm năng để xem xét.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Đắc Hưng (2024-01)

 • Bài viết phân tích thực trạng phát triển tín dụng xanh ở Việt Nam, từ đó đưa ra một số hàm ý chính sách có liên quan

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Minh Dũng (2023-12)

 • Bài viết đề xuất một số giải pháp giúp các đơn vị sự nghiệp công đoàn nâng cao tự chủ tài chính giúp các đơn vị này đảm bảo hoạt động ổn định và phát triển bền vững trong bối cảnh nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và tài chính công đoàn có thể giảm đi hoặc không đủ để đáp ứng các nhu cầu của đơn vị.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Trương Thị Tuyết Minh (2023-12)

 • Bài viết trình bày cơ sở, bối cảnh hình thành của thuế tối thiểu toàn cầu để làm rõ những mục đích mà thuế này hướng đến, qua đó phân tích những khía cạnh pháp lý của các quy tắc trụ cột trong thuế tối thiểu toàn cầu và đưa ra một vài đề xuất trong giai đoạn hiện nay.

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Nguyễn Quốc Việt;  Advisor: Nghiêm Văn Bảy, Lê Thị Thùy Vân

 • Luận giải làm rõ nội hàm của cấu trúc tài chính, tái cấu trúc tài chính tại các ngân hàng thương mại và đánh giá khách quan thực trạng tái cấu trúc tài chính của Agribank, từ đó đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị tái cấu trúc tài chính phù hợp.

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Đoàn Phương Thảo;  Advisor: Trần Hoa Phượng, Phạm Anh (2024)

 • Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về thể chế huy động vốn cho DNNVV, đánh giá thực trạng thể chế cho huy động vốn của DNNVV ở Việt Nam từ năm 2011 -2022, từ đó định hướng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế cho huy động vốn của DNNVV ở Việt Nam thời gian tới.

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Phan Thị Thu Hằng;  Advisor: Phan Diên Vỹ (2024)

 • Luận án đánh giá tác động của thu nhập ngoài lãi (TNNL) đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Việc nghiên cứu tác động này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp cho các ngân hàng có thể đánh giá ảnh hưởng của TNNL đến HQHĐ của NHTM, từ đó đưa ra các chính sách, phát triển các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng nhằm nâng cao HQHĐ, giảm thiểu những rủi ro cho NHTM.

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Huỳnh Anh;  Advisor: Phạm Trí Hùng, Nguyễn Thị Thủy (2024)

 • Mục đích nghiên cứu là nhằm làm rõ, đánh giá và bổ sung những luận cứ khoa học về quyền tài sản (QTS) được sử dụng bảo đảm nghĩa vụ tại ngân hàng thương mại (NHTM). Đánh giá thực tiễn pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ bằng QTS, trên cơ sở đó, tìm ra những vướng mắc, bất cập và các nguyên nhân của bất cập trong các quy định pháp luật về vấn đề trên. Đồng thời, nghiên cứu góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng và hoàn thiện pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ bằng QTS, cũng như góp phần đưa các QTS được sử dụng bảo đảm nghĩa vụ phổ biến hơn trong hoạt động cấp tín dụng của NHTM.

 • item.jpg
 • Luận văn


 • Authors: Nguyễn Thế Hùng;  Advisor: Hà Minh Sơn, Ngô Đức Tiến (2024)

 • Luận án đã hệ thống và góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại, đưa ra các khái niệm và luận giải về tín dụng ngân hàng, dịch vụ ngân hàng điện tử, phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá sự phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, phân tích các nhân tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại.

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Ngô Thùy Dung;  Advisor: Nguyễn Thu Thủy, Đào Lê Minh (2023)

 • Luận án góp phần làm phong phú thêm cơ sở lý luận về rủi ro trong đầu tư hợp đồng tương lai (HĐTL) trên thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh, cụ thể là về khái niệm đầu tư HĐTL, rủi ro trong đầu tư HĐTL và các loại rủi ro trong đầu tư HĐTL của NĐT cá nhân trên TTCK phái sinh. luận án đóng góp thêm sự hiểu biết về các yếu tố khách quan ảnh hưởng tới rủi ro trong đầu tư HĐTL trên TTCK phái sinh của NĐT cá nhân, dậc biệt là ở TTCK mới nổi như Việt Nam. mô hình nghiên cứu của luận án đã xem xét tác động của yếu tố hành vi NĐT cá nhân tới rủi ro trong đầu tư HĐTL trên TTCK phái sinh thông qua nghiên cứu năng lực chấp nhận rủi ro. Nghiên cứu đã chỉ ra các yếu tố nhân khẩu học như tuổi, g...

 • item.jpg
 • Luận văn


 • Authors: Nguyễn Thị Thảo Anh;  Advisor: Nguyễn Đào Tùng, Nguyễn Thị Nga (2023)

 • Luận án đã hệ thống hoá khá đầy đủ và làm rõ thêm ý thuyết về bảo hiểm nhân thọ và kế toán doanh thu tại các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ với các nội dung bao gồm: khái niệm, vai trò, bản chất, các nguyên tắc kế toán tác động và đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tác động đến công tác kế toán doanh thu. Đây là cơ sở chi phối và là căn cứ để nghiên cứu kế toán doanh thu trong các doanh nghiệp này. Luận án đã hệ thống hoá, phân tích kế toán doanh thu tại các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dưới góc độ kế toán tài chính, theo 4 khía cạnh cụ thể: (i) Xác định doanh thu; (ii) Thu nhận thông tin ban đầu về doanh thu; (iii) Hệ thống hoá và xử lý thông tin doanh thu và (iv) Trì...

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2006)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề về tài sản bảo đảm tiền vay tại tổ chức tín dụng như: (1) Các loại tài sản bảo đảm tiền vay. (2) Các điều kiện đối với tài sản bảo đảm tiền vay. (3) Giá trị của tài sản bảo đảm tiền vay. (4) Tài sản bảo đảm là tài sản hình thành trong tương lai. (5) Vấn đề định giá tài sản bảo đảm.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1636