Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • USAID (2020-02)

 • Dịch vụ xe bus được cung cấp bởi các công ty dẫn đầu về công nghệ gần đây đang được nhập vào hệ sinh thái giao thông tại các thành phố trên khắp thế giới. Bài đánh giá này đánh giá tác động môi trường của Shuttl – một nhà cung cấp xe bus hang đầu hoạt động tại Vùng thủ đô quốc gia Ấn Độ (Delhi –NCR) để tìm cách cách giải quyết các câu hỏi sau: ▪ Ai sử dụng dịch vụ ...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Mai Chi;  Advisor:Nguyễn Văn Công (2020)

 • Luận án đã chỉ ra rủi ro tài chính (RRTC) tại các doanh nghiệp viễn thông niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (DNVT) có mối quan hệ với các nhân tố: lãi suất, hiệu năng các khoản phải thu và độ tuổi của công ty. Kết quả của các nghiên cứu trước đã không tìm thấy được mối quan hệ hiệu năng hoạt động cũng như lãi suất tới RRTC. Cùng với đó, mối quan hệ của biến độ tuổi...

 • Luận án


 • Trương Thị Đức Giang;  Advisor:Nguyễn Thị Phương Liên, Nguyễn Thị Mùi (2020)

 • Luận án nghiên cứu, xác lập nội dung QLNX trong hoạt động tín dụng theo tiếp cận của chuyên ngành Quản lý kinh tế dựa trên các chức năng của quản lý: (i) Xây dựng ban hành chính sách, chiến lược quản lý nợ xấu và quy trình quản lý nợ xấu; (ii) Mô hình tổ chức bộ máy quản lý nợ xấu; (iii) Tổ chức thực hiện hoạt động QLNX của một NHTM. Nghiên cứu rút ra một số bài học có thể&#x...

 • Luận án


 • Phan Thùy Dương;  Advisor:Nguyễn Thị Hà, Đỗ Thị Vân Trang (2020)

 • Luận án đã hệ thống hóa, làm rõ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp. Luận án đã phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tài chính, đặc biệt đã phân tích rõ đặc điểm của ngành xây dựng ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tài chính. Đồng thời, trên cơ sở nghiên cứu và tổng hợp những bài học kinh nghiệm...

 • Luận án


 • Dương Thị Hoàn;  Advisor:Hà Minh Sơn, Nguyễn Hồ Phi Hà (2020)

 • Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm về nâng cao chất lượng tín dụng tại một số Ngân hàng thương mại nước ngoài. Từ đó, luận án rút ra những bài học có giá trị cho các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam về nâng cao chất lượng tín dụng. Luận án đã xây dựng được mô hình nghiên cứu định lượng gồm các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại. Kết quả nghiên&#...

 • Luận án


 • Nguyễn Hữu Thu;  Advisor:Phạm Bảo Dương (2020)

 • Luận án đã hoàn thiện một bước cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển tín dụng cho hộ nghèo. Cụ thể, đã đưa ra khái niệm phát triển tín dụng cho hộ nghèo, đã luận giải các nội dung phát triển tín dụng cho hộ nghèo, xác định các yếu tố ảnh hưởng và chỉ tiêu đánh giá. Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm phát triển tín dụng cho hộ nghèo của một số nước trên thế giới, kinh ...

 • Luận án


 • Đào Dũng Trí;  Advisor:Nguyễn Thị Loan (2020)

 • Luận án đã phân tích, đánh giá về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại đối với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng với ba hướng tiếp cận: Ngân hàng thương mại với vai trò là nhà tài trợ vốn, nhu cầu và khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng thương mại từ góc nhìn của khách hàng và các yếu tố ảnh hưởng đến ý định&#...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Kim Liên;  Advisor:Nguyễn Hữu Huệ (2020)

 • Luận án đã đưa ra khái niệm về quản lý chi NSNN, là cơ sở để xác định chủ thể và đối tượng quản lý, nguyên tắc, yêu cầu và những nội dung cơ bản của quản lý chi NSNN (2) Xây dựng được hệ thống các tiêu chí làm cơ sở phân tích thực trạng quản lý chi NSNN, đồng thời là cơ sở đánh giá công tác quản lý chi NSNN tại các tỉnh, thành phố. (3) Hệ thống và làm rõ hơn ...

 • Luận án


 • Trần Vương Thịnh;  Advisor:Lê Phan Thị Diệu Thảo (2020)

 • Luận án nghiên cứu về dự trữ ngoại hối tối ưu và ba phương pháp chính ước lượng mức dự trữ ngoại hối tối ưu của quốc gia gồm phương pháp đo lường theo kinh nghiệm, phương pháp dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối và phương pháp dựa vào chi phí – lợi ích của dự trữ ngoại hối. Luận án đã thực nghiệm ba phương pháp này cho Việt&#x...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Phương Anh;  Advisor:Nguyễn Đình Đỗ (2020)

 • Luận án phân tích, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về khái niệm, yêu cầu, nhiệm vụ , các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán đơn vị sự nghiệp công lập, xác định về nội dung tổ chức công tác kế toán theo cách tiếp cận góc độ kế toán là hệ thống thông tin; Các vấn đề đó được trình bày tương đối đầy đủ, logic, biện chứng và là cơ sở, tiền đề cho việ...