Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Mai Anh;  Advisor:Nguyễn Phú Giang; Lê Thị Thanh Hải (2018)

 • Hệ thống cơ sở lý luận kiểm toán BCTC DNBH. Đánh giá thực trạng kiểm toán BCTC DNBH do công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam thực hiện và phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng kiểm toán BCTC DNBH. Trên cơ sở đó, rút ra các kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế. Đề xuất giải pháp hoàn thiện kiểm toán BCTC DNBH và nâng...

 • Luận án


 • Đặng Thị Bích Ngọc;  Advisor:Nguyễn Hữu Ánh; ĐàoThị Minh Thanh (2018)

 • Tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề: Đo lường công bố mức độ thông tin (CBTT) kế toán của các Công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán. Đánh giá thực trạng mức độ CBTT kế toán xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT kế toán của các Công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua. Từ đó, đề xuất một số gợi ý nhằm tăng cường mức độ CBTT&...

 • Luận án


 • Nguyễn Văn Đức;  Advisor:Nguyễn Thị Hoài Lê; Vũ Duy Vĩnh (2018)

 • Đánh giá thực trạng hiệu quả quản trị tài chính tại các doanh nghiệp may thuộc Vinatex giai đoạn 2009-2017; qua đó, chỉ ra những kết quả đã đạt được, những hạn chế và nguyên nhân dẫn đến hạn chế về hiệu quả quản trị tài chính tại các doanh nghiệp này. Vận dụng mô hình hồi quy để kiểm định tác động của các nhân tố tới hiệu quả Quản trị tài chính của các doanh nghiệp may. Đề xuất các...

 • Bài trích


 • Nguyễn Bích Ngọc;  Advisor:Đặng Đức Sơn; Nguyễn Thị Ngọc Lan (2019-05-06)

 • Luận án làm sáng tỏ các vấn đề lý luận chung về doanh nghiệp vừa và nhỏ và báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ; Tìm hiểu nhu cầu và mức độ quan tâm đến hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ của các đối tượng chính sử dụng thông tin bên ngoài doanh nghiệp; Tìm ra những báo cáo tài chính và nhóm thông tin kế toán quan trọng ảnh hưởng đến quyết định người ...

 • Bài trích


 • Hà Xuân Thạch, Nguyễn Ngọc Hiệp (2017-12-26)

 • Chuyển đổi báo cáo tài chính (BCTC) từ chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) song chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) đang được một số doanh nghiệp Việt Nam thực hiện nhằm niêm yết trái phiếu, cổ phiếu trên thị trường chứng khoán quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Qua nghiên cứu trường hợp điển hình của Ngân hàng TMCP XYZ (giả định) trong công tác chuyển đổi BCTC sang chuẩn mực IFRS, tác giả định ...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Vân;  Advisor:Đoàn Vân Anh, Lê Văn Liên (2020)

 • Trên cơ sở đánh giá tổng quan về các công ty chứng khoán niêm yết ở Việt Nam hiện nay, phân tích đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý ảnh hưởng đến việc vận dụng giá trị hợp lý khi ghi nhận, lập và trình bày báo cáo tài chính, luận án đã nghiên cứu, đánh giá được tổng quát thực trạng vận dụng giá trị hợp lý khi ghi nhận, lập và trình bày báo cáo tài c...

 • Luận án


 • Nguyễn Tuấn Trung;  Advisor:PGS.TS Ngô Trí Tuệ; TS Hà Thị Ngọc Hà (2015)

 • Luận án trình bày và phân tích vai trò và những kết quả đạt được của kiểm toán nhà nước trong việc thực hiện kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời luận án đề cập đến kinh nghiệm của một số nước trên thế giới đối với việc kiểm toán các chương trình, dự án mang tính chất phúc lợi xã hội từ đó rút ra bài học kinh nghiệm phù hợp cho kiểm toán nhà nước Việt Nam. Luận ...

 • Báo cáo


 • Multilateral Investment Guarantee Agency, Tổ Chức Bảo Đảm Đầu Tư Đa Phương ( MIGA) (2014-6-30)

 • Thành lập năm 1988, Tổ Chức Bảo Đảm Đầu Tư Đa Phương ( MIGA or the agency) là một thành viên của Tổ Chức Ngân Hàng Thế Giới (WBG) và là một thực thể pháp lí tách biệt với các thành viên khác của Tổ Chức Ngân Hàng Thế Giới (WBG) với điều lệ riêng, vốn cổ phần riêng, cấu trúc tài chính, cơ cấu quản lí, và nhân viên. Các thành viên thuộc MIGA có mặt ở 180 quốc gia và đồng thời&#...