Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước (2009)

 • Phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2009. Khái quát diễn biến giá tiêu dùng và diễn biến tiền tệ. Nêu rõ các hoạt động của Ngân hàng Nhà nước qua việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, hoạt động đối ngoại ngân hàng. Từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2010.

 • Báo cáo


 • Ngân hàng nhà nước (2011)

 • Phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2011. Khái quát diễn biến giá tiêu dùng và diễn biến tiền tệ. Nêu rõ các hoạt động của ngân hàng nhà nước qua việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, quản lý ngoại hối, hoạt động đối ngoại ngân hàng, hoạt động thông tin tín dụng. Từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2012.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Deepa Datta, Benjamin K. Johannsen; Hannah Kwon, Robert J. Vigfusson (2017-03)

 • Bài viết trình bày về sự phát triển tỉ lệ thuận của lợi nhuận từ dầu mỏ và vốn của nhà đầu tư từ năm 2008. Và phát hiện ra rằng nền kinh tế vĩ mô có tác động không nhỏ đến sự phát triển của ngành dầu mỏ và vốn của nhà đầu tư.

 • Báo cáo


 • Ngân hàng nhà nước (2016)

 • Phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2016. Khái quát diễn biến giá tiêu dùng và diễn biến tiền tệ. Nêu rõ các hoạt động của ngân hàng nhà nước qua việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, quản lý ngọai hối, hoạt động đối ngoại ngân hàng, hoạt động thông tin tín dụng. Từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2017

 • Báo cáo


 • Ngân hàng nhà nước (2015)

 • Phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2015. Khái quát diễn biến giá tiêu dùng và diễn biến tiền tệ. Nêu rõ các hoạt động của Ngân hàng Nhà nước qua việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, quản lý ngọai hối, hoạt động đối ngoại ngân hàng, hoạt động thông tin tín dụng. Từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2016.

 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước (2013)

 • Phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2013. Khái quát diễn biến giá tiêu dùng và diễn biến tiền tệ. Nêu rõ các hoạt động của ngân hàng nhà nước qua việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, quản lý ngọai hối, hoạt động đối ngoại ngân hàng, hoạt động thông tin tín dụng. Từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2014.

 • Báo cáo


 • Ngân hàng nhà nước (2010)

 • Phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2010. Khái quát diễn biến giá tiêu dùng và diễn biến tiền tệ. Nêu rõ các hoạt động của ngân hàng nhà nước qua việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, hoạt động đối ngoại ngân hàng. Từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2011

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Raphael A Auer, Andrei A Levchenko; Philip Sauré (2017-04)

 • Nhóm tác giả ghi nhận rằng việc quan sát các mối liên kết đầu vào-đầu ra quốc tế đóng góp đáng kể vào việc đồng bộ hóa giá sản xuất trong nước (PPI). Bài viết so sánh mức độ của các tác động trên toàn cầu nhằm giải thích cho sự thay đổi trong PPI thực tế.