Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Ngân hàng nhà nước (2017-11-20)

 • Phúc đáp công văn số 1418/TTKQH-TV ngày 17/11/2017, Ngân hàng nhà nước cung cấp thông tin về thực trạng công tác quản lý Nhà nước đôi với hoạt động của các công ty tài chính và hoạt động tín dụng tiêu dùng hiện nay. Trình bày báo cáo về tình hình tổ chức thực hiện gói tín dụng 100 nghìn tỷ cho vay ưu đãi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao và đưa ra số liệu dự báo v...

 • Báo cáo


 • Ngân hàng nhà nước (2011)

 • Phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2011. Khái quát diễn biến giá tiêu dùng và diễn biến tiền tệ. Nêu rõ các hoạt động của ngân hàng nhà nước qua việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, quản lý ngoại hối, hoạt động đối ngoại ngân hàng, hoạt động thông tin tín dụng. Từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2012.

 • Báo cáo


 • Ngân hàng nhà nước (2016)

 • Phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2016. Khái quát diễn biến giá tiêu dùng và diễn biến tiền tệ. Nêu rõ các hoạt động của ngân hàng nhà nước qua việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, quản lý ngọai hối, hoạt động đối ngoại ngân hàng, hoạt động thông tin tín dụng. Từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2017

 • Báo cáo


 • Ngân hàng nhà nước (2015)

 • Phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2015. Khái quát diễn biến giá tiêu dùng và diễn biến tiền tệ. Nêu rõ các hoạt động của Ngân hàng Nhà nước qua việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, quản lý ngọai hối, hoạt động đối ngoại ngân hàng, hoạt động thông tin tín dụng. Từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2016.

 • Báo cáo


 • Ngân hàng nhà nước (2010)

 • Phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2010. Khái quát diễn biến giá tiêu dùng và diễn biến tiền tệ. Nêu rõ các hoạt động của ngân hàng nhà nước qua việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, hoạt động đối ngoại ngân hàng. Từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2011

 • Báo cáo


 • Ngân hàng nhà nước (2014)

 • Khái quát tình hình kinh tế thế giới và trong nước, diễn biến tiền tệ và hoạt động của ngân hàng nhà nước thông qua hoạt động điều hành chính sách tiền tệ, hoàn thiện cơ chế quản lý chính sách ngoại hối, đổi mới tổ chức bộ máy ngân hàng. Phân tích triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2015.

 • Báo cáo


 • Ngân hàng nhà nước (2006)

 • Phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2006. Khái quát diễn biến giá tiêu dùng và diễn biến tiền tệ. Nêu rõ các hoạt động của Ngân hàng nhà nước qua việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, hoạt động đối ngoại ngân hàng. Từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2007.

 • previous
 • 1
 • next