Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Lê Quang Thuận (-)

 • Tổng quan về chính sách phí, lệ phí ở Việt Nam, những vấn đề đang đặt ra trong chính sách phí, lệ phí. Một số kiến nghị về xây dựng Luật Phí, Lệ phí ở Việt Nam

 • 2014


 • Trần Văn Tân (2014)

 • Bài viết đề xuất một số nội dung cụ thể nhằm sửa đổi, bổ sung Luật ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2002: Về mối quan hệ giữa các cấp ngân sách, giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp; về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi; về dự toán ngân sách; về chấp hành ngân sách; khắc phục tính lồng nghép trong hệ thống ngân sách nhà nước; trách nhiệm và quyền hạn của các cơ qu...

 • Bài trích


 • Lương Thị Thu Hương (2016)

 • Bài viết thảo luận về các lợi ích khi người dân tham gia vào quy trình ngân sách, thực trạng về sự tham gia của người dân, các nguyên nhân dẫn tới sự thờ ơ của người dân với ngân sách nhà nước và đưa ra một số kiến nghị.

 • Bài trích


 • Trần Đình Tuấn (2015)

 • Việc điều hành chính sách tài chính linh hoạt nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất - kinh doanh phát triển, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, chủ động ngăn ngừa suy giảm kinh tế, kiềm chế bội chi ngân sách nhà nước là hết sức cần thiết. Chính vì vậy, việc nâng cao hiệu quả quản trị điều hành ngân sách quốc gia luôn được Quốc hội, Chính p...

 • 2014


 • Trương Bá Tuấn (2014)

 • Bài viết tìm hiểu về phân cấp ngân sách trong quá trình hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương: Những yêu cầu đặt ra -- Phân tích một số hàm ý chính sách cho quá trình hoàn thiện cơ chế phân cấp ngân sách ở Việt Nam trong mối quan hệ với đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương -- Đưa ra kết luận: Cải cách phân cấp ngân sách là một trong những nội dung quan t...