Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Independent Evaluation Group ( IEG), Tổ Chức Đánh giá Độc Lập (2016)

  • Tổ chức đánh giá độc lập (IEG) đã đưa ra 3 khu vực tham gia chiến lược, gọi tắt là SEAs. Tài liệu này vạch ra các thuyết về kinh tế học và tâm lí học nhằm tạo ra một bộ khung làm việc mà dựa vào đó sẽ giúp cho các nhà hoạch định chính sách có được sự can thiệp một cách có ý thức về mặt hành vi.