Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Trần Vũ Hải (2014)

 • Phân tích tổng quan pháp luật về giám sát tài chính công trên hai phương diện : xem xét dựa vào nội dung quan hệ pháp luật về giám sát tài chính; xem xét dựa trên hoạt động giám sát của từng chủ thể. Trình bày một số bất cập cơ bản của pháp luật giám sát tài chính công ở một số cơ quan giám sát chủ yếu. Kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về giám sát tài chính...

 • -


 • Phạm Thị Giang Thu; Nguyễn Ngọc Lương (2010)

 • Nguyên tắc xây dựng luật. Những vấn đề cụ thể: về phạm vi điều chỉnh của luật các tổ chức tín dụng; Về một số khái niệm cơ bản cần được định nghĩa trong luật; Tổ chức quản trị và điều hành tổ chức tín dụng; Về bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng; Vấn đề phá sản của tổ chức tín dụng; Vấn đề kinh doanh bất động sản của tổ chức tín dụng

 • -


 • Nguyễn Thu Hà (2014)

 • Những vấn đề cơ bản về phân tích chính sách tài chính. Thực trạng quy trình xây dựng và phân tích chính sách tài chính. Một số giải pháp đổi mới công tác phân tích chính sách tài chính

 • Luận án


 • Viên Thế Giang;  Advisor:PGS.TS Nguyễn Đức Minh (2014)

 • Phân tích và làm rõ mối quan hệ giữa chính sách cạnh tranh và pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng; Đánh giá thực trạng pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam nhằm làm rõ bất cập, hạn chế của pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-05)

 • Trong bối cảnh tự do hóa thương mại, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, điển hình là các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán đóng vai trò không nhỏ trong việc đảm bảo sự phát triển của nền kinh tế ở mỗi quốc gia. Các doanh nghiệp này là những trung gian tài chính trên thị trường đảm bảo sự luân chuyển vốn nhịp nhàng trong nền kinh tế, đáp ứng các nhu ...