Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2010


  • Đoàn Trung Kiên (2010)

  • Để tránh lạm dụng và bảo đảm tính khách quan trong việc áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, Điều 6 Pháp luật Chống bán phá giá quy định biện pháp chống bán phá giá chỉ được áp dụng đối với hàng hóa bán phá giá vào Việt Nam khi có đủ hai điều kiện sau: Hàng hóa bị bán phá giá vào Việt Nam và biên độ bán phá giá được xác định cụ thể (Xác định hành vi bán phá giá) ...

  • Luận án


  • Nguyễn Thái Hà;  Advisor:PGS. TS. Nguyễn Như Phát (2016)

  • Luận án đã làm rõ một số khái niệm vốn đang được tiếp cận rất khác nhau trong thực tế như tài chính vi mô, tổ chức tài chính vi mô, pháp luật về tài chính vi mô, pháp luật về tổ chức tài chính vi mô; làm rõ bản chất và nêu lên những đặc trưng pháp lý cơ bản của tài chính vi mô và tổ chức tài chính vi mô; nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện pháp luật v...