Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2010


  • Lê Thị Thu Thủy (2010)

  • Phạm vi điều chỉn của Luật chứng khoán -- Mô hình cơ quan quản lý thị trường chứng khoán -- Hình thức của Sở giao dịch chứng khoán -- Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán -- Về hoạt động phát hành chứng khoán -- Hoạt động giao dịch chứng khoán của các nhà đầu tư -- Các thiết chế trung gian trên thị trường chứng khoán -- Hoạt động niêm yết chứng khoán -- Tính minh bạch của thị trườn...

  • 2011


  • Nguyễn Mạnh Cường (2011)

  • Những đặc trưng pháp lý của hợp đồng mua bán đấu giá -- Những kiến nghị cụ thể về: đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; chủ thể bán đấu giá; phương thức bán đấu giá; rút lại giá đã trả và từ chối mua