Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Trương Thị Nam Thắng, Nguyễn Thị Hồng Liên; Trần Thị Hạnh Linh, Trần Minh Anh; Nguyễn Hồng Thái (2014-07)

  • Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về xác định mối tương quan giữa sự đa dạng về giới trong hội đồng quản trị và hiệu quả tài chính ở các công ty ở Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng trong bài viết là phương pháp định lượng thực hiện trên mẫu gồm 100 công ty niêm yết lớn và vừa có giá trị vốn hóa trên 500 tỷ VND tại sàn HOSE. Một mô hình&...