Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Ngô Thanh Hoàng (2015-08)

  • Bài viết đánh giá yếu điểm của hệ thống kế toán công, kiểm toán trong thực hiện các mục tiêu theo luật ngân sách nhà nước 2002; kiến nghị, đề xuất chỉnh sửa luật ngân sách nhà nước 2002 về kế toán, kiểm toán.