Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • - (2005)

 • Mục đích của đánh giá tổng hợp này là xem xét và đánh giá sự đóng góp của chi tiêu công vào tăng trưởng và giảm nghèo ở Việt Nam trong những năm gần đây để xác định các thứ tự ưu tiên và hành động để tăng cường sự đóng góp đó trong các năm tới thông qua phân bổ nguồn lực tốt hơn và quản lý chi tiêu công tốt hơn

 • Báo cáo


 • - (2010)

 • Báo cáo Phát triển Việt Nam (VDR) là một báo cáo chung của các đối tác phát triển. Mục đích của báo cáo là thông báo về chương trình cải cách của Chính phủ Việt Nam và hướng tới sự hài hòa trong những hỗ trợ của các đối tác phát triển dành cho khung cải cách này. Do đó, nội dung của báo cáo không nhấn mạnh nhiều đến thông tin về bối cảnh mà sẽ chú trọng nhiều hơn đến hướng&#...

 • Báo cáo


 • - (2005)

 • Tài liệu này là sản phẩm của nỗ lực tập thể và quan hệ đối tác ở Việt Nam với sự đóng góp của nhiều nhóm đối tác giữa Chính phủ – Nhà tài trợ – Tổ chức phi Chính phủ (TCPCP). Tất cả các nhóm đối tác đã hợp tác nhằm giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển và cải thiện công tác điều phối và cung cấp Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA).

 • Báo cáo


 • Ngân hàng thế giới (-)

 • Tài liệu Nhận định Chính sách này nhằm đánh giá về Luật Ngân sách Nhà nước (2002) của Việt Nam trên cơ sở những thông lệ tốt trên quốc tế về điều hành ngân sách. Tài liệu được thiết kế để thông tin cho các cuộc thảo luận của Chính phủ Việt Nam và Quốc hội liên quan đến sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước (2002).Đây là một phần trong quá trình đối thoại và tư vấn hiện hành của Ngân hàn...